Jaarverslag 2016

Inleiding

Voor u ligt de Gemeenterekening 2016. In deze rekening verantwoorden wij het gevoerde beleid en de financiële resultaten over 2016. De basis voor ons beleid vormde de Gemeentebegroting 2016.

Uitvoering plannen in lijn met begroting
We zagen in belangrijke mate kans voorgenomen plannen en beleid uit te voeren met overwegend goed resultaat.

Trots zijn we op de 11 WIJ-teams die in de loop van vorig jaar actief zijn in de stad. We boekten stevige vooruitgang in de doorontwikkeling en de professionalisering. We werkten hard aan de inrichting van de WIJ-organisatie en de bijbehorende governance-structuur, de bepaling van de (kern)functies en de ontwikkeling van het gemeentelijk opdrachtgeverschap.
Het aantal banen groeide meer dan landelijk. Ook plaatsten we meer mensen op afspraakbanen weten dan we in onze begroting hadden opgenomen. Onze inspanningen binnen de Economische Agenda en G-kwadraat komen succesvol tot uitdrukking via Startup Delta en Startup City. Nieuwe winkelformules, minder leegstand en spraakmakende exposities in het Groninger Museum maken dat de Groninger binnenstad aantrekkelijker is voor bezoekers van de binnenstad.
Met zijn Nobelprijs voor de Chemie zette Ben Feringa Groningen nog steviger op de kaart als onderwijsstad, City of Talent en ‘smart city’. Ons kansenbeleid is de pijler onder een stabiele positieve ontwikkeling van de prestaties van leerlingen in onze stad. Nieuwe initiatieven in het onderwijs ondersteunden we via de onderwijsateliers en op die manier stimuleerden we de onderlinge samenwerking tussen de verschillende onderwijspartners.
De stad is veiliger geworden, zowel gelet op de beleving van de bezoekers als op het aantal geregistreerde geweldsdelicten en woninginbraken.
Aangekondigde beleidsvisies op tal van terreinen stelden we vast. Denkt u bijvoorbeeld aan het meerjarenprogramma Sport en Bewegen, Cultuurnota 2017-2020 en de toekomstvisie A-Kwartier.
We ontwikkelden slimme routes voor de fiets, bereidden de ombouw van de Zuidelijke Ringweg voor en we zagen het gebruik van het Openbaar Vervoer in de stad flink groeien. De druk en het vertrouwen op de woningmarkt neemt toe. We zetten in op nieuwbouw van onder meer extra wooneenheden voor jongeren, samen met particuliere beleggers en woningbouwcorporaties.
Met het energieprogramma hebben we een grote stap voorwaarts gezet. We verkenden samen met partners in stad en regio de route naar een energie-neutrale regio. We starten met het geothermieproject en staan aan de vooravond van grote opschaling van zonne-energieprojecten, terwijl ook Gresco resultaten boekt.
Tenslotte bouwden we (verder) aan een organisatie die kan meebewegen met ontwikkelingen in de samenleving. Dat deden we in de lijn en in het Shared Service Center (SSC). We groeien kleiner onder invloed van nieuwe ontwikkelingen zoals verplaatsing naar het Noordelijk Belasting Kantoor en Outsourcing ICT, of juist groter (Wij -Teams). We bereidden met succes de start van een gemeentelijk vastgoedbedrijf voor.

We sloten 2016 financieel positief af, voornamelijk doordat de uitvoering van projecten of beleid over de jaargrens heenloopt. Over de bestemming van het resultaat bij de rekening maakten wij met uw raad onlangs nieuwe afspraken. Op grond daarvan kan een deel van het resultaat beschikbaar blijven voor het oorspronkelijke bestedingsdoel, bijvoorbeeld als het gaat om meerjarige projecten. Ook zagen we kans om het tekort op de BUIG in 2017 terug te dringen en ons weerstandsvermogen verder te versterken.

Kortom, we boeken vooruitgang en bouwen verder aan de eerder ingezette koers.

Met vriendelijk groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen,

De burgemeester,
dr. P.E.J.  (Peter)  den Oudsten

De secretaris,

drs. P.J.L.M. (Peter) Teesink