Jaarverslag 2016

Hoofdstuk 2: Financiële knelpunten

In dit hoofdstuk zijn de financiële knelpunten opgenomen waarvoor bij de begroting 2016 extra beleidsmiddelen beschikbaar zijn gesteld. Daarmee zijn deze knelpunten voor 2016 opgelost. In de doorlopende cyclus van de begroting, najaarsnota, voorjaarsbrief en rekening worden de financiële knelpunten continu beoordeeld en bewaakt en wordt indien nodig over de knelpunten besloten.

In onderstaande overzichten staan voor welke knelpunten extra beleidsmiddelen beschikbaar gesteld zijn. Het betreffen knelpunten die niet binnen bestaande budgetten opgelost kunnen worden of waar dit onwenselijke consequenties heeft. In het eerste overzicht zijn alle knelpunten opgenomen waarvoor in voorgaande begrotingen middelen zijn gereserveerd. In het volgende overzicht staan alle knelpunten opgenomen die geïnventariseerd zijn bij de begroting 2016.

Knelpunten (reeds middelen voor gereserveerd in voorgaande begrotingen)

2016

2017

2018

2019

1. Intensiveringen coalitieakkoord 2014-2018

      Thema Werken/ Sociaal

          Activering

-3.600

-4.600

-5.100

-5.100

          Knelpunt Samenvoeging SOZAWE/iederz uit intensivering Sociaal

-900

-900

-900

-900

      Thema Werken/ Economie

          Nieuw economisch programma

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

      Thema Bezoeken

          Aanpak Diepenring

-1.000

-1.000

-1.000

      Thema Verrijken

-500

-750

-750

-750

2. Interne plankosten ZRW, spoorse projecten, bereikbaarheid en 

-550

-200

-200

     stationsgebied  

3. Groot onderhoud en vervangingen

-337

-337

4. Gladheid gele stenen binnenstad (opruwen)

-170

-170

-170

5. Tekort Stadstoezicht 

-870

-620

-620

-620

6. Regionalisering brandweer

-254

-219

-449

-449

7. Veiligheidsregio

-357

-357

-357

-357

8. Stijging proceskostenvergoedingen in procedures over de WOZ-waarde

-325

9. KCC bezuiniging

-330

10. Ruil incidenteel structureel

-800

-800

-800

-800

11. Vernieuwing sociaal domein

-1.550

12. Basisadministraties

-600

-600

13. Frictiekosten bezuinigingen 

-7.344

-3.416

-1.100

14. Versterking weerstandsvermogen

-14.400

Knelpunten 

-34.550

-15.632

-13.783

-12.313

Knelpunten 

2016

2017

2018

2019

15. VSD

       Programmakosten niet meerjarig meegenomen  

-600

-600

600

600

       Daling macrobudget door rijkskorting regionaal transitiearrangement

-250

-250

       Toegang jeugd

-700

700

16. Invoering vennootschapsbelasting overheden m.i.v. 2016

-375

-450

-450

-450

17. Veiligheidsregio

-219

53

60

18. Huisvesting veiligheidsregio

-326

-535

-642

19. Financiering Bbz

-280

20. Budget rekenkamer-commissie

-30

-30

-30

-30

21. Extra middelen onderwijshuisvesting a.g.v. decentralisatie

-400

-400

-400

-400

22. Digitaal controleren eigen WOZ waarde

-165

-80

-80

-80

23. Uitbreiding capaciteit OOV

-200

-200

-200

-200

24. Screening Klantenbestand WWB

-400

25. Onderhoud papiermolen 

-131

-131

-131

-131

26. Continuering spaarregeling ringwegen na 2016

-454

-454

27. Grexen (OZB)

-400

-400

-400

-400

28. Verwacht negatief worden van de egalisatie reserve nominale compensatie instellingen door korting pensioen-premies op subsidies instellingen

-105

29. Tekort tarief-inkomsten Sport050 (tekort op subsidiebudget)

-270

30. Uitvoeren wettelijke taken dieren noodhulp

-60

-60

-60

-60

31. Transitie Maatschappelijk Vastgoed Beijum (TVMB)

-600

32. Voormalige ID banen

-200

-200

-200

-200

33. Transitievergoeding bij ontslag voor SW-medewerkers

-400

-400

34. Verhogen reserve Wmo

-1.800

-1.350

35. Inkomstenderving leges Publiekszaken/ Burgerzaken

-550

36. Veiligheidsgelden 2016

-200

37. Actualisatie tekort WIMP

-1.325

-1.325

-1.325

-1.325

38. Geothermie

-1.150

-150

-150

-150

39. Financiering gebiedsgericht werken

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

40. Beheer sociaal culturele accommodaties

-70

-70

-70

-70

41. 15 extra kleedkamers

-34

-34

-34

-34

42. Extra kleedkamers sportpark Corpus Den Hoorn

-44

-44

-44

-44

43. Bouw sportcentrum Europapark

-300

-300

-300

-300

44. 5 extra gymzalen

-95

-95

-95

-95

45. Grenscorrectie Meerstad

-150

46. Flex-teams BORG 

-150

47. Aanvulling reserve Grondzaken

-1.000

48. Aanvulling weerstandsvermogen

-829

-2.202

-3.058

-1.848

Knelpunten 

-14.808

-10.253

-7.763

-6.671