Jaarverslag 2016

Totaal overzicht extra beleid

Deelpr.

 Extra beleid voor  2005 

Oorspronkelijk
 bedrag (i)

Oorspronkelijk
 bedrag (s)

Besteed

Vrijval

Reserve EB

08.2

Overig

6.751

0

6.664

0

87

Totaal beleid voor 2005 en overig

6.751

0

6.664

0

87

Deelpr.

 Extra beleid  2005 

Oorspronkelijk bedrag (i)

Oorspronkelijk bedrag (s)

Besteed

Vrijval

Reserve EB

02.4

Grote Markt

388

258

130

0

Totaal 2005

0

388

258

130

0

Deelpr.

 Extra beleid 2006 

Oorspronkelijk bedrag (i)

Oorspronkelijk bedrag (s)

Besteed

Vrijval

Reserve EB

02.4

Grote Markt

0

300

163

137

0

Totaal 2006

0

300

163

137

0

Deelpr.

 Extra beleid 2007 

Oorspronkelijk bedrag (i)

Oorspronkelijk bedrag (s)

Besteed

Vrijval

Reserve EB

02.4

Grote Markt

0

400

218

182

0

Totaal 2007

0

400

218

182

0

Deelpr.

 Extra beleid 2008 

Oorspronkelijk bedrag (i)

Oorspronkelijk bedrag (s)

Besteed

Vrijval

Reserve EB

01.2

Computers voor de minima

1.000

0

887

7

106

02.4

Grote Markt

0

400

218

182

0

Totaal 2008

1.000

400

1.105

189

106

Deelpr.

 Extra beleid 2009 

Oorspronkelijk bedrag (i)

Oorspronkelijk bedrag (s)

Besteed

Vrijval

Reserve EB

02.4

Grote Markt

0

400

218

182

0

Totaal 2009

0

400

218

182

0

Deelpr.

 Extra beleid 2010 

Oorspronkelijk bedrag (i)

Oorspronkelijk bedrag (s)

Besteed

Vrijval

Reserve EB

02.4

Grote Markt

0

400

218

182

0

07.3

Budget verkeersmaatregelen - reconstructies

0

93

93

0

0

07.4

Eemskanaal/Europapark/Westpoort

0

291

291

0

0

08.1

Woningbouwproductie

0

395

395

0

0

Totaal 2010

0

1.179

997

182

0

Deelpr.

 Extra beleid 2011 

Oorspronkelijk bedrag (i)

Oorspronkelijk bedrag (s)

Besteed

Vrijval

Reserve EB

11.1

Wijkservicecentrum Lewenborg

0

136

136

0

0

Totaal 2011

0

136

136

0

0

Deelpr.

 Extra beleid 2012 

Oorspronkelijk bedrag (i)

Oorspronkelijk bedrag (s)

Besteed

Vrijval

Reserve EB

02.3

Cofinancieringsfonds kennisprojecten

500

0

348

0

152

08.2

Duurzame ontwikkeling/ambitie energieneutraal 2025

1.000

0

1.000

0

0

Totaal 2012

1.500

0

1.348

0

152

Deelpr.

 Extra beleid 2013 

Oorspronkelijk bedrag (i)

Oorspronkelijk bedrag (s)

Besteed

Vrijval

Reserve EB

07.*

Bereikbaarheid

0

1.000

0

1.000

0

08.2

Duurzame ontwikkeling/ambitie energieneutraal 2025

1.750

0

1.750

0

0

12.1

Bereikbaarheid

0

400

0

400

0

Totaal 2013

1.750

1.400

1.750

1.400

0

Deelpr.

 Extra beleid 2014 

Oorspronkelijk bedrag (i)

Oorspronkelijk bedrag (s)

Besteed

Vrijval

Reserve EB

07.4

Extra kosten parkeerautomaten Card-only

0

72

72

0

0

09.1

Groot onderhoud kinderboerderijen

250

0

250

0

0

Totaal 2014

250

72

322

0

0

Deelpr.

 Extra beleid 2015 

Oorspronkelijk bedrag (i)

Oorspronkelijk bedrag (s)

Besteed

Vrijval

Reserve EB

01.2

Schuldhulpverlening

70

0

70

0

02.*

Nieuw economisch programma

1.955

1.955

0

0

02.2

Verblijfsklimaat binnenstad

300

300

0

0

03.1

Thema Leren

1.000

648

352

0

04.1

Versterking voorkant zorg

500

500

0

0

04.1

Preventieve jeugdproblematiek

500

500

0

0

05.1

Thema bewegen

300

205

95

0

06.1

Groninger museum/voorz onderhoud

100

100

0

0

06.1

Thema Verrijken, evaluatie cultuurnota

250

319

-69

0

07.*

Thema Verplaatsen

2.000

2.000

0

0

08.*

Thema Wonen

2.000

2.000

0

0

08.1

Duurzame ontwikkeling/ambitie energieneutraal 2025

1.000

1.000

0

0

08.1

Budget gebiedsgericht werken

1.000

1.000

0

0

08.1

Budget gebiedsgericht werken

654

654

0

0

08.6

Wettelijke taken Cultuurhistorie

300

300

0

0

08.7

Stoppen ISV gelden

170

170

0

0

09.1

Groot onderhoud kinderboerderijen

250

0

250

0

10.1

Veiligheid

1.717

1.717

0

0

12.1

Thema Samenwerken/Bedrijfsvoering

300

300

0

0

12.1

Ruil incidenteel/structureel

1.100

813

287

0

14.1

Basis- en Kernregistraties

500

282

218

0

14.1

Knelpuntenbudget SSC

500

500

0

0

14.1

Frictiekosten Outsourcing

500

500

0

0

Totaal 2015

5.609

11.357

15.763

1.203

0

Deelpr.

 Extra beleid 2016 

Oorspronkelijk bedrag (i)

Oorspronkelijk bedrag (s)

Besteed

Vrijval

Reserve EB

01.1

Activering

3.600

3.600

0

0

01.1

Knelpunt samenvoeging Iederz/SoZaWe

900

900

0

0

01.1

Voormalige ID-banen

200

200

0

0

01.1

Actualisatie tekort WIMP

1.325

975

350

0

01.1

Screening klantenbestand WWB

400

400

0

0

01.1

Transitie bij ontslag SW-medewerkers

400

400

0

0

01.2

Financiering BBZ

280

280

0

0

02.*

Nieuw economisch programma

2.000

1.314

686

0

02.4

Aanvulling reserve grondzaken

14.400

14.400

0

0

02.4

Grexen

400

400

0

0

02.4

Aanvulling reserve grondzaken

1.000

1.000

0

0

03.1

Onderwijshuisvesting agv decentralisatie

400

400

0

0

04.1

Vernieuwing sociaal domein

1.550

1.550

0

0

04.1

Aanvulling egal reserve Nominale comp.

105

105

0

0

04.1

VSD, programmakosten

600

600

0

0

04.1

VSD, daling macrobudget

250

250

0

0

04.1

VSD, toegang jeugd

700

700

0

0

04.1

Verhogen reserve WMO

1.800

1.800

0

0

04.1

Beheer sociaal culturele accommodaties

70

70

0

0

05.1

Onderhoud Papiermolen

131

3

128

0

05.1

Tekort tarief-inkomsten WSR

270

270

0

0

05.1

15 extra kleedkamers

34

34

0

0

05.1

Extra kleedkamers sportpark Corpus den Hoorn

44

9

35

0

05.1

Bouw sportcentrum Europapark

300

0

300

0

05.1

5 extra gymzalen

95

95

0

0

06.1

Thema Verrijken, evaluatie cultuurnota

500

431

69

0

06.1

Noordelijk Scheepvaartmuseum

100

0

100

0

07.3

Interne plankosten ZRW

550

23

527

0

08.1

Transitie Maatschappelijk Vastgoed Beijum

600

259

0

341

08.1

Gebiedsgericht werken

1.000

0

0

1.000

08.4

Geothermie

150

0

150

0

09.1

Gladheid gele stenen

170

20

150

0

09.1

Uitvoeren wettelijke taken dierennoodhulp

60

60

0

0

09.1

Flexteam ophogen/BORG

150

150

0

0

10.1

Tekort stadstoezicht

870

870

0

0

10.1

Veiligheidsgelden

200

3

197

0

10.4

Regionalisering brandweer

254

254

0

0

10.4

Veiligheidsregio

357

357

0

0

10.4

Veiligheidsregio

219

219

0

0

10.4

Huisvesting veiligheidsregio

326

326

0

0

11.1

Stijging proceskosten WOZ

325

239

86

0

11.1

Digitaal controleren eigen WOZ-waarde

165

165

0

0

11.1

Inkomstenderving leges Publieks-/Burgerzaken

550

550

0

0

12.1

KCC bezuiniging

330

330

0

0

12.1

Ruil incidenteel/structureel

800

720

80

0

12.1

Rekenkamercommissie

30

30

0

0

12.1

Geothermie, aanv weerstandsvermogen

1.000

1.000

0

0

12.1

Grenscorrectie Meerstad

150

150

0

0

12.1

Aanvulling weerstandsvermogen

829

829

0

0

12.1

Extra trainees

500

25

475

0

14.1

Basisadministraties

600

600

0

0

14.1

Frictiekosten

4.700

3.759

941

0

14.1

Frictiekosten bezuinigingen 2011-2014 nw

2.324

2.324

0

0

14.1

Frictiekosten bezuinigingen 2014-2017

320

320

0

0

14.1

Uitbreiding capaciteit OOV

200

200

0

0

14.1

Invoering VPB-overheden

375

375

0

0

Totaal 2016

42.462

7.496

44.343

4.274

1.341

Totaal generaal

59.322

23.528

73.285

7.879

1.686

SIV-Middelen

Beschrijving

Onderwerp

Begroot

Uitgaven

Afwijking

ISV-Wijkvernieuwing

Wijkvernieuwing - basisprogramma

697

471

226

ISV-Wijkvernieuwing

rente reserve ISV

-310

-288

-22

ISV-Wijkvernieuwing

Wijkvernieuwing Selwerd

0

234

-234

ISV-Overig Wonen

Woonschepenhaven

900

900

0

ISV-Overig Wonen

ISV Stadsdelen

400

231

169

ISV-Overig Wonen

Voorziening de Held III

-5146

5146

ISV-Overig kwaliteit leefomgeving

Groen

350

250

100

ISV-Bodem

3e inrit Boterdiepgarage

550

550

0

ISV OHZ Variantenanalyse Auto

OZH Variantenanalyse

500

250

250

Uitvoeringsprogr. Binnenstad

Voorfinanciering uitvoeringsprogramma Binnenstad

682

156

526

ISV-reserve

Gebiedsprogramma 2016

1.130

1.130

0

ISV-reserve

Bezuiniging jaarschijf 2016

500

500

0

Totaal

5.399

-762

6.161

Programma G-kwadraat 2016

Begroot budget G-kwadraat 2016                                                                        2,528 miljoen euro
Totaal jaarrekening 2016                                                                                       1,778 miljoen euro
Totaal verplicht via toezeggingen en beschikkingen voor 2017 e.v.                  0,708 miljoen euro    

Specificatie van de kosten die zijn verantwoord in de jaarrekening 2016

Deelprogramma

Bedrag

2.1 Bedrijvige Stad

Verleende subsidies en bijdragen voor:

567.414

MKB Ondernemersavonden 2017

5.000

GAE

31.500

Groningse Uitdaging 2016

25.000

Google Digitale Werkplaats

12.500

Onderhoud bedrijventerrein de Hoogte 

50.000

NOM

50.000

Kantoren Corpus

50.000

IPN Industrie Plein Noord

5.000

Nieuw Beeld

15.000

Verbeteren logistiek Buck

7.500

VBNO van Simmeren terrein

10.000

VBNO kabelbaan Oost-Hamrik trace

20.000

I3 Event 2015-2016

12.500

Jonge Ondernemersprijs

5.000

Groninger Ondernemersprijs

15.000

Financiering Zernike Science

130.000

GROC gemeentelijke bijdrage

43.414

Herinrichting van Lenneplaan

15.000

BBOG

25.000

VBNO 2015

40.000

2.2 Aantrekkelijke binnenstad

Verleende subsidies en bijdragen voor:

250.164

Beste Winkelstraat van Nederland

6.625

Wijkwinkelmanagement Groningen West

36619

Co-financieren projecten Binnenstadsmanagement 2016

48920

Poelestraat/Oosterstraat

8.000

Groningen Congresbureau

20.000

Eurosonic: bijdrage Ebba's 2017

50.000

Winterprogrammering: Ijsbaan

15.000

Innofest

25.000

Congres Social Impact Groningen

5.000

Folkingestraat ontwikkeling

5.000

Gronings Ontzet

30.000

2.3 Groningen Kennisstad

Verleende subsidies en bijdragen voor:

896.037

Bijdrage IWCN

100.000

Ondersteuning Stichting OTP

80.000

Project 050--Hybride Veldtest

30.000

Noordelijke Innovation Board

25.000

Handelsbevordering NN- China

15.000

Community Flex voor bedrijven BZO

45.000

050 Zon Deel 1

110.500

Hack of a City

12.500

Founded in Groningen

21.000

Overbruggingsfase Founded in Groningen

21.600

The Holland Web Week 2016

25.000

MKB Student Consultancy

16.000

Conferentie Building the future of Health

30.000

ERSA Congres

24.750

ITANN Academy

40.000

Formatie uitbreiding IZ

40000

Proeftuin Newborn

68.284

Open Days

20.000

Proeftuin e-health/Big Data 

31.403

 A gene-switch in HA (afvalmuis)

55.000

Healthy Ageing Campus

45.000

Groningen Confucius Instituut

30.000

Blockchain-hackathon en accelerator

10.000

Overzicht Meerjarige projecten

Omschrijving Project
(bedrag x 1.000 euro)

Tijdsplanning Project

Totaal beschikbare budget

Realisatie voorgaande jaren

Jaarschijf 2016

Realisatie 2016

Resultaatbestemming 2016

Budget voor de resterende looptijd

E-HRM

2016-2018

1.960

0

420

362

58

1.598

Zaakgericht Werken

2015-2018

3.838

819

1.060

1.158

-98

1.861

Outsourcing ICT

2016-2016

14.994

0

1.560

950

610

14.044

Meerjarenonderhoudsplan Martiniplaza

2016-2019

12.000

4.400

2.200

2.258

5.400

Programma Basis  Kern registratie

2014-2017

1.000

625

375

157

218

218

HR21

2016-2017

200

0

60

60

0

140

Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond

2016-2020

3.990

0

798

798

0

3.192

Implementatie Omgevingswet

2016-2019

1.450

0

300

239

61

1.211

Plankosten verkenning Westelijke ringweg 

2016-2018

1.250

0

650

123

527

1.127

Buurtinitiatief Coenderspark

2016-2017

300

0

300

0

300

300

Accommodatieontwikkeling Oosterparkwijk

2016-2018

500

0

500

100

400

400

Sportpark Diamant-park

2016-2017

95

0

95

0

95

95

Noordelijk Belastingkantoor

2016-2019

3.430

0

450

82

368

3.348

Bijstand op Maat

2016-2019

875

0

200

0

200

875

Vorming Vastgoedbedrijf

2014-2017

150

0

150

112

38

38

Planvorming uitvoeringsprogr.Bestemming  Binnenstad

2016-2018

2.083

0

683

156

527

1.927

Plankosten meerjarige projecten

2015-2017

2.450

0

900

84

816

2.366

Project Spoorzone

2016-20….

14.900

0

14.900

5.500

9.400

9.400

Samenwerkingsverbanden

Beschikbare middelen samenwerkingsverbanden / centrumgemeente

Omschrijving middelen
(bedrag x 1.000 euro)

Beschikbaar in 2016

Ingezet in 2016 gemeente Groningen

Beschikbaar voor 2017
en verder via resultaat-
bestemming gemeente Groningen

Akkoord van Groningen

562

365

197

Maatschappelijke opvang

18.261 *

18.418

0

Vrouwenopvang

4.513 *

4.339

195

Aanpak jeugdwerkeloosheid

738

556

182

Eigen Kracht

30

30

0

Vorming Regionaal werkbedrijf

765

293

472

Sectorplannen SW organisaties

477

110

367

Innovatieve aanpak energiebesparing

50

0

50

Veiligheidshuis

416

402

14

Beschermd Wonen

59.310 *

50.117

3.342

Ten Boer

3.268

3.189

79

* Beschikbaar in 2016 voor de hele regio

Incidentele middelen gemeentefonds

Omschrijving middelen
(bedrag x 1.000 euro)

Beschikbaar in 2016

Ingezet in 2016

Beschikbaar voor 2017 via resultaatbestemming

LHBT-emancipatiebeleid

20

20

0

WE CAN YOUNG

15

15

0

Huishoudelijke hulp toelage

2.053

2.053

0

Projectstimulering Interreg V

24

0

24

Verhoogde asielinstroom

1.493

631

862

Actualisatie decentralisatie uitkering MO

27

0

27

Energiebesparing

55

0

55