Jaarverslag 2016

Verbonden partijen

Jaarlijks wordt in de begroting en jaarrekening aandacht besteed aan de verbonden partijen van de gemeente. De verbonden partijen zijn vennootschappen (NV’s en BV’s), stichtingen, verenigingen en gemeenschappelijke regelingen, waar de gemeente in deelneemt. Een partij geldt als verbonden partij indien de gemeente in die partij een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeentemiddelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente. Een gesubsidieerde instelling geldt als zodanig niet als een verbonden partij. Verbonden partijen voeren (voor een deel) beleid uit dat de gemeente in principe ook zelf zou kunnen doen. Echter, de gemeente blijft wel eindverantwoordelijk voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma’s.

Bij samenwerkingsverbanden hechten we er aan de gemeentelijke governance goed te organiseren. Governance gaat onder andere over zeggenschap, verantwoordelijkheid, sturing, risicobeheersing, verantwoording en toezicht. Op 11 december 2013 bracht de rekenkamercommissie een onderzoeksrapport uit naar de samenwerkingsverbanden van onze gemeente. Uit dit rapport kwam naar voren dat de gemeente niet altijd voldoende zicht had of samenwerkingsverbanden voldoende in control zijn. Ook concludeerde de rekenkamercommissie dat een afwegingskader ontbrak, waaraan getoetst kan worden of nieuwe verbonden partijen wenselijk zijn en in welke vorm dat zou moeten gebeuren. Op 1 oktober 2014 is in de raadscommissie Financiën en Veiligheid gesproken over de discussienota ‘Verbonden partijen en samenwerkingsrelaties’. De aanbevelingen uit het rapport van de rekenkamercommissie en de uitkomsten van de discussie in de raadscommissie zijn verwerkt in een nieuwe kadernota Verbonden Partijen.

In deze nieuwe kadernota is uiteengezet hoe de gemeente Groningen met verbonden partijen om wil gaan. Hiervoor hebben we een aantal instrumenten ontwikkeld en een set van afspraken opgenomen. Met de nieuwe kadernota is het kader geactualiseerd van de nota Verbonden partijen uit 2003.
Het BBV verplicht ons als gemeente om inzicht te geven in welke verbonden wij deelnemen, het belang dat wij in elk van de verbonden partijen hebben en in de financiële positie van elk van de verbonden partijen. In 2014 is artikel 15 van het BBV aangescherpt en moet de lijst van verbonden tenminste de volgende informatie bevatten:

  • De naam en de vestigingsplaats van de verbonden partij;
  • Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt;
  • Het belang dat de provincie onderscheidenlijk de gemeente in de verbonden partij heeft aan het begin en de verwachte omvang aan het einde van het begrotingsjaar;
  • De verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar;
  • De verwachte omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar.

Hieronder gaan wij nader in op de beleidsvoornemens dan wel ontwikkelingen die sinds het uitbrengen van de gemeenterekening 2015 (situatie voorjaar 2016) en de begroting 2017 (situatie najaar 2016) bij de verbonden partijen hebben plaatsgevonden. Tevens volgt een overzicht van de verbonden partijen.