Jaarverslag 2016

Algemene ondersteuning

In het programma Algemene Ondersteuning zijn de baten en lasten opgenomen van 1. Concernstaf, 2. GMT en 3. SSC.

Met de bundeling van de bedrijfsvoeringsfuncties is vanaf de begroting 2015 besloten om, waar mogelijk, geen complexe kostentoerekening meer plaats te laten vinden van overhead naar de programma’s en deze baten en lasten te presenteren in een programma algemene ondersteuning. Het programma laat de omvang zien van deze indirecte algemene lasten en baten. Het gaat dan om de kosten van de concernstaf en het SSC (PIJOFACH, waaronder financiën, toezicht en controle, HRM, Juridische Zaken e.d.), de zogenaamde concernoverhead.

Relevante beleidsnota's

Er zijn voor dit programma geen relevante beleidsnota's.

Belangrijke resultaten 2016