Jaarverslag 2016

Hoofdstuk 3: Bezuinigingen

In 2016 is de raad door middel van de voortgangsrapportages geïnformeerd over de voortgang van de bezuinigingen.  In dit hoofdstuk presenteren wij de realisatie over 2016.

In de begroting 2016 zijn knelpunten opgenomen van In totaal 25,4 miljoen euro. Daarvan wordt via het meerjarenbeeld 9,6 miljoen euro opgelost. In de begroting 2016 zijn daarom aanvullende maatregelen c.q. dekkingsbronnen vastgesteld van 15,8 miljoen euro.

Uit voorgaande jaren resteerde bij de rekening 2015 nog een bezuinigingsopgave van 6,5 miljoen euro. Inclusief de bij voorgaande begrotingen vastgestelde bezuinigingen en een op te lossen tekort op het Shared Service Center voor de jaarschijf 2016 komt het totaalbedrag van de oude bezuinigingspakketten uit op 12,8 miljoen euro, te splitsen in 9,4 miljoen euro bezuiniging op de organisatie en 3,4 miljoen euro overige maatregelen.

De totale financiële opgave voor 2016 bedraagt daarmee 28,7 miljoen euro.

 Maatregelen

Opgave 2016

Realisatie

Dekking
frictiebudget

Resultaat

Maatregelen uit begroting 2016

15.833

15.384

-

-449

Overige oude bezuinigingspakketten

3.447

3.447

-

-

Bezuiniging op de organisatie 2016

5.569

2.061

3.957

449

Frictiekosten inclusief tekort SSC

3.834

941

3.834

941

Totaal te bezuinigingen 2016

28.683

21.833

7.791

941

De afwijkingen op de onderliggende maatregelen worden hierna toegelicht.

  1. Eén van de incidentele maatregelen 2016 is de bezuiniging op vastgoed van 1,4 miljoen euro. Door verkoop van gebouwen en incidentele vrijval op budgetten voor onderhoud en aanpassing wordt deze taakstelling voor 951 duizend euro gerealiseerd. Dat betekent een nadeel van 449 duizend euro. Bij de invulling van deze taakstelling gingen wij nog uit van een aanvullende verkoopopbrengst van het pand aan de Van Oldebarneveltstraat. Het pand is in 2016 verhuurd aan de potentiële koper die in deze huurperiode plannen maakt voor de definitieve bestemming van het pand. Wij hebben aangegeven daar graag aan mee te werken, omdat die plannen uitstekend passen bij onze ambitie voor die wijk. De huur is inmiddels verlengd tot november 2017 om de huurder meer tijd te geven voor de plannen en voorbereidingen voor de realisatie van de bedoelde bestemming. De verkoop van dit pand zal naar verwachting wordt in het najaar 2017 plaatsvinden.
  2. Op de bezuiniging op de organisatie realiseren wij een voordelig resultaat van 449 duizend euro:

-   Incidenteel voordeel weglekbudget ad 684 duizend euro.
In de begroting hebben wij een budget voor weglekeffecten als gevolg van bezuinigingen opgenomen. Van dat budget resteert in 2016 nog 684 duizend euro. Volgens planning wordt dit bedrag in de jaren 2017 tot en met 2019 besteed voor de weglekeffecten voor de bezuinigingen op de organisatie (algemene interne dienstverlening van het Shared Service Center), generatiepact en AOW-uitstroom.
-   Nadeel op maatregelen afschaffen uitlooprang van 249 duizend euro.
Eén van de bezuinigingsmaatregelen op de organisatie betreft het afschaffen van de uitlooprang. Deze taakstelling wordt in 2016 niet gerealiseerd, maar ingaande de begroting 2017. Het nadeel voor dit jaar betreft 249 duizend euro
-   Effecten generatiepact 14 duizend voordeel.

  1. Van de totale opgave is in de begroting 7,8 miljoen euro gedekt uit de gereserveerde middelen voor frictiekosten. Het resultaat op het frictiekostenbudget in 2016 bedraagt 941 duizend euro positief. Het positieve resultaat wordt vooral gerealiseerd doordat de dekking die benodigd is voor het SSC als gevolg van meevallers en efficiëntie, in totaal 2 miljoen euro lager uitvalt. Het resultaat wordt negatief beïnvloed doordat meer frictiekosten zijn betaald voor de dekking van herplaatsers, intern mobiele medewerkers en overheadkosten. Daarnaast heeft een dotatie in de reorganisatievoorziening plaatsgevonden (300 duizend euro). Wij konden niet meer tijdig aan uw raad een begrotingswijziging voorleggen; hierdoor ontstaat in de rekening een voordelig resultaat van per saldo 941 duizend euro.

Dekkingsbronnen begroting 2016

Opgave 2016

Realisatie

Dekking
frictiebudget

Resultaat

Ophogen opbrengst korte mismatchlimiet

200

200

-

Actualisatie BUIG

5.000

5.000

-

Vrijval areaaluitbreiding

878

878

-

Inzet vrijval frictiebudget

1.500

1.500

-

Vergoeding proces en gerechtskosten in procedures WOZ-waarde

125

125

-

Korting accres instellingen

1.000

1.000

-

Vastgoed

1.400

951

-449

Beschermingsbewind

80

80

-

Vensterscholen

100

100

-

Frictie

500

 500

-

SNN/onderuitputting EFRO

1.000

1.000

-

Vrijval reserves (toevoeging WSV)

2.000

2.000

-

Skybox (uit EZ-middelen)

50

50

-

Rechtmatigheid

2.000

2.000

-

Subtotaal

15.833

15.384

-

449

Overige oude bezuinigingspakketten

Opgave 2016

Realisatie

Dekking
frictiebudget

Resultaat

Geen interne compensatie

2.004

2.004

-

Beleidsfunctie maatschappelijk domein

600

600

-

Diverse overige maatregelen

843

843

-

Subtotaal

3.447

3.447

-

-

Bezuiniging op de organisatie 2016

Opgave 2016

Realisatie

Dekking
frictiebudget

Resultaat

Generatiepact

413

427

14

Compensatie bijdrage aan PG&Z

42

42

-

Correctie ruimte 7,6 miljoen afboekingsgeld

174

174

-

Opvang bedrijfsrisico's

500

500

-

Concernbezuinigingen

26

26

-

Extra opbrengst bezuiniging afschrijving

196

196

-

Taakstelling organisatie

4.218

12

3.957

-249

Vrijval weglekbudget

684

684

Subtotaal

5.569

2.061

3.957

449

Frictiekosten inclusief tekort SSC

Opgave 2016

Realisatie

Dekking
frictiebudget

Resultaat

Taakstelling SSC inclusief bezuinigingen

3.834

2.000

3.834

2.000

Frictiekosten herplaatsers

-1.059

-1.059

Subtotaal

3.834

941

3.834

941

Totaal

            28.683

            21.833

              7.791

                 941