Jaarverslag 2016

Toelichtingen op reserves en voorzieningen

Reserves

Omschrijving
(Bedrageb x 1.000)

Doel

Maximale omvang

Saldo
31-12-2016

Toelichting mutaties

Beoordeling
 niveau

Algemene Egalisatiereserve (AER)

Deze reserve dient voor het opvangen van onvoorziene verliezen op de korte en lange termijn.

38.720

Bij de begroting 2016 is 829 duizend euro aan de AER toegevoegd ter versterking van het weerstandsvermogen en is 1,132 miljoen euro teruggestort die bij de rekening 2014 ten behoeve van de huurverplichting Europaweg was onttrokken. Bij de rekening 2015 is verder het surplus van de reserve WGA (30 duizend euro) en het saldo van de inmiddels opgeheven reserve RCF Noord (33 duizend euro) aan de AER toegevoegd. Ook is de 450 duizend euro teruggestort die voor armoedebeleid bij de rekening 2014 is onttrokken. Van het totale rekeningresultaat is 80 duizend euro niet bestemd en in de AER achtergebleven. In 2016 zijn via door de raad vastgestelde begrotingswijzigingen de volgende bedragen toegevoegd: 1,3 miljoen euro als verhoging van het weerstandsvermogen ter dekking van het risico voor de kredietverstrekking aan Warmtestad BW, de vrijval van 500 duizend euro voor de plankosten van Stationsgebied Groningen en 75 duizend euro is ter versterking van het weerstandsvermogen in de AER gestort om het risico van de leningovereenkomst Meerhoven op te kunnen vangen. Ook heeft de raad besloten om de volgende onttrekkingen te doen: een bedrag van 100 duizend euro voor de Plankosten Westelijke Ringweg, 450 duizend euro ter dekking van de projectkosten voor het Noordelijk Belastingkantoor en 98 duizend euro om de financiële gevolgen van de kwijtschelding van de lening aan Vrijdag op te kunnen vangen. Tenslotte wordt het positieve resultaat van de ingecalculeerde projecten ad 632 duizend euro aan de AER toegevoegd om op een later moment gebruikt te worden voor het knelpunt rondom de kabels en leidingen Zuidelijke Ringweg.

Voldoende

Extra beleid

Deze reserve dient voor het wijkwethouderschap( 1,341) hetgeen onderdeel is van de gemeente brede beweging om meer gebiedsgericht, dichterbij de burger en partijen, te gaan werken. En voor het opnemen van nog te besteden extra beleidsmiddelen (345)

1.686

In 2015 is voor INB wijkwethouderschap 500 duizend euro in deze reserve gestort. Deze is in 2016 voor dit onderwerp weer onttrokken. Daarnaast is het incidentele extra beleidsgeld voor 2016 ad 1 miljoen euro in de reserve gestort doordat de uitvoering van projecten vertraging heeft opgelopen. Tenslotte is een bedrag van 341 duizend euro in de reserve gestort. Dit is het restant van het budget voor de verbouwing van de Doefmat voor de tijdelijke huisvesting van het WIJ-team Beijum dat inmiddels is afgerond.

Onderwijshuisvesting

Deze reserve dient voor het opvangen van risico's en het mogelijk maken van toekomstige investeringen.

5.000

2.125

In de primitieve begroting wordt jaarlijks een bedrag van 23 duizend euro in de reserve gestort. 245 duizend euro is onttrokken ter dekking van de kosten voor het programma onderwijshuisvesting 2016.

Het bepalen van de benodigde omvang van deze reserve is afhankelijk van de uitkomst van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) dat in 2017 wordt opgesteld.

Nieuwbouw VMBO

Deze reserve dient ter dekking van kapitaallasten

1.717

In 2016 is een bedrag van 376 duizend euro uit deze reserve onttrokken ter dekking van de kosten voor het programma onderwijshuisvesting 2016 en een bedrag van 677 duizend euro is onttrokken ten behoeve van de herhuisvesting in verband met de verkoop van de locatie aan de Gotenburgweg.

Onvoldoende. Er moet nog een bedrag van 2,3 miljoen bijgestort worden. Daarvoor moeten wij het voormalige schoolgebouw aan de Travertijnstraat 12 verkopen. Zodra het pand verkocht is voor het bedoelde bedrag, voegen wij de opbrengst aan deze reserve. Daarmee zou de reserve voldoende zijn. Dit is ook verwoord in het risico.

Vastgoed verk.opbr. tbv bez

Deze reserve dient om opbrengsten van het afstoten van vastgoed in enig jaar toe te rekenen aan een bezuinigings-taakstelling van een volgend jaar endeze tijdelijk te reserveren.

0

Bij de jaarrekening 2015 is een bedrag van 697 duizend euro in deze reserve gestort ten behoeve van de realisatie van de bezuiniging op vastgoed. In 2016 is dit weer onttrokken om voor het beoogde doel in te kunnen zetten,

n.v.t..

Bijdrage MFA de Wijert

Deze reserve dient ter dekking van de kapitaallasten van het project Multifunctionele Accommodatie De Wijert.

800

Bij de bestemming van het rekeningresultaat 2015 is besloten 800 duizend euro in deze nieuw ingestelde reserve te storten. Dit dient ter dekking van de onrendabele top van het project MFA de Wijert.

Voldoende

WGA

Deze reserve dient voor het afdekken van het eigen risico op de WGA (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten)

1.000

1.000

De maximale omvang van deze reserve is vastgesteld op 1,0 miljoen euro. Bij de bestemming van het rekeningresultaat 2015 is daarom bepaald het surplus van 30 duizend euro over te hevelen naar de AER.

n.v.t.

Aandelen Essent NV

Deze reserve dient voor de tegenwaarde van ontvangen aandelen EGD bij overgang EGG naar EGD (nu: Essent).

1.262

Er hebben geen mutaties plaats gevonden.

voldoende

Martiniplaza BV

Deze reserve dient voor de herwaardering van de aandelen van Martiniplaza BV.

3.916

Er hebben geen mutaties plaats gevonden.

voldoende

Regio Specifiek Pakket ZZL

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2008 is de reserve RSP ingesteld. De diverse projecten uit het Regio Specifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP-ZZL) dienen hier uit te worden gefinancierd.

0

Bij de primitieve begroting 2016 is 2,0 miljoen euro vrijgevallen en ingezet ter versterking van het weerstandsvermogen. In maart 2016 besloot de raad de resterende 14,5 miljoen euro in te zetten als bijdrage voor Groningen Spoorzone, voortvloeiend uit afspraken met Raamwerk Regiorail. Hiermee is de stand van de reserve nihil.

n.v.t.

Ten Boer

Deze reserve dient voor de verrekening van voordelen  en nadelen in de samenwerking met de gemeente Ten Boer.

325

Bij de rekening 2015 is het resultaat 2015 van 26 duizend euro aan de reserve toegevoegd.

voldoende

Frictiekosten bezuinigingen 11-14

Deze reserve dient  om incidentele kosten te dekken  die voortvloeien uit vastgestelde maatregelen van de bezuinigingstaakstelling.

156

In 2016 is 45 duizend euro onttrokken ter dekking van het activiteitenplan om de bezuiniging op het gemeentelijk vastgoed te realiseren. In 2015 was hiervoor al eens 55 duizend euro onttrokken.

Deze reserve beoogt hetzelfde doel als de reserve frictiekosten Reorganisatie. Voorgesteld wordt deze reserve omwille van administratieve eenvoud op te heffen en het restantbedrag van deze reserve ad 156 duizend euro toe te voegen aan de reserve frictiekosten reorganisatie. 

Rente egalisatiereserve

Deze reserve dient voor het opvangen van renteschommelingen

1.750

1.750

Er hebben geen mutaties plaats gevonden.

voldoende

Personeel in balans

Deze reserve dient voor het  dekken van kosten van:
1)  het programma 'Personeel in Balans';
2)  het nieuw op te richten Loopbaancentrum;
3) de resterende frictiekosten uit de bezuinigingen 2004-2006.

147

Er hebben geen mutaties plaats gevonden.

Deze reserve is nauw verwant aan het doel van de reserve frictiekosten reorganisatie. Voorgesteld wordt deze reserve omwille van administratieve eenvoud op te heffen en het restantbedrag van deze reserve ad 147 duizend euro toe te voegen aan de reserve frictiekosten reorganisatie.

Frictiekosten Reorganisatie

Deze reserve dient voor het dekken van frictiekosten als gevolg van een aantal organisatiewijzigingen.

9.073

In 2015 liet het frictiebudget een positief resultaat van 2,1 miljoen euro zien. Onder andere door het meevallende aantal herplaatsers. Bij de rekening 2015 is dit voordeel aan deze reserve toegevoegd. In 2016 is 1,4 miljoen euro onttrokken ten behoeve van frictiekosten in verband met outsourcing ICT, 3,8 miljoen euro is onttrokken ter dekking van taakstellingen binnen het SSC en een onttrekking van bijna 4 miljoen euro is ingezet om een taakstelling op het gebied van organisatie en taken te realiseren.  Overige onttrekkingen zijn gedaan ter dekking van de reorganisatie van de directie Maatschappelijke Ontwikkeling (421 duizend euro) en de reorganisatie van Stadsontwikkeling (200 duizend euro). Daarnaast wordt er 100 duizend euro vanuit de reserve overgeheveld naar de pilot interne mobiliteit. Hiertegenover staat een toevoeging van in 2016 niet-gebruikte frictiekosten ter hoogte van 5,3 miljoen euro. 

Voldoende

Flankerend beleid

Deze reserve dient om de kosten te dekken die voortvloeien uit de  herplaatsing van medewerkers in het kader van de bezuinigingsoperatie.

3.473

Bij de rekening 2015 is 385 duizend euro onttrokken ter dekking van gemaakte kosten in 2015. Om de kosten in 2016 te kunnen dekken is nog eens 400 duizend euro onttrokken.

Voldoende

Kosten dualisme

Het afdekken van incidentele lasten vanaf  2003 over de gewenste ondersteuning voor de raad (raadsgriffie) als gevolg van de invoering van het dualisme.

27

Er hebben geen mutaties plaats gevonden.

De reserve is ingezet voor het bestemde doel. Het restant van 27 duizend euro kan worden overgeboekt naar de AER

Verkiezingen

Deze reserve dient voor de egalisatie van de kosten van verkiezingen

658

In 2015 is een onttrekking van 810 duizend euro aan deze reserve gedaan om de kosten van de gecombineerde verkiezingen van Provinciale Staten en Waterschappen te kunnen dekken. Uiteindelijk vielen de kosten 53 duizend euro lager uit. Bij de rekening 2015 is besloten om dit bedrag weer aan de reserve toe te voegen. Verder is in de primitieve begroting een jaarlijkse toevoeging van 488 duizend euro opgenomen. Tenslotte is 100 duizend euro aan de reserve onttrokken om de kosten voor het Oekraïne-referendum te kunnen dekken. Totale uitvoeringskosten werden geschat op 444 duizend euro, terwijl de vergoeding vanuit het gemeentefonds 344 duizend euro bedroeg.

voldoende

Afvalstoffenheffing

Deze reserve dient voor het reserveren van gelden die overwegend zijn ontstaan uit efficiencyvoordelen.

0

Er hebben geen mutaties plaats gevonden. In verband met gewijzigde regelgeving BBV is deze reserve omgezet in een voorziening.

n.v.t.

Riolering

Als er resultaten worden gerealiseerd op de exploitatie riolering zullen deze worden verrekend met de bestemmingsreserve Riolering. Deze reserve geeft mede inzicht in de mate waarin de planning van het GWRP gehaald wordt.

0

Er hebben geen mutaties plaats gevonden. In verband met gewijzigde regelgeving BBV is deze reserve omgezet in een voorziening.

n.v.t.

Afkoopsommen onderhoud graven

Deze reserve dient voor  het reserveren van ontvangen afkoopsommen van nabestaanden. Aanwending vindt plaats ten behoeve van het onderhoud van graven.

1.475

Bij de rekening 2015 is het nadeel over 2015 (105 duizend euro) aan de reserve onttrokken. Verder heeft een toevoeging (rente) en een onttrekking van 36 duizend euro plaats gevonden.

Voldoende

Geluidsreducerend asfalt

Deze reserve dient voor de dekking van de meerkosten  van asfaltering door middel van  geluidswerend asfalt ten opzichte van de gebruikelijke asfaltering.

400

Er hebben geen mutaties plaats gevonden.

Voldoende

Kunstvoorraad CBK

Deze reserve dient voor het dekken van kosten welke voortvloeien uit schade of verlies van kunstwerken,  waarvoor geen verzekering is afgesloten, van het Centrum Beeldende Kunst (CBK). 

2.516

1.647

Er hebben geen mutaties plaats gevonden.

Voldoende.

Kunst op straat

Deze reserve dient voor het financieren van kunst bij nader te bepalen kunstprojecten in de openbare ruimte. Het fonds wordt beheerd door het Centrum Beeldende Kunst (CBK).

650

Bij de jaarrekening 2015 zijn de kosten over 2015 aan de reserve onttrokken (71 duizend euro). De verwachte kosten voor 2016 ad 63 duizend euro zijn eveneens aan de reserve onttrokken.

Bouwleges

Deze reserve dient om risico’s voor tegenvallende inkomsten leges bouwactiviteiten (omgevingsvergunning), op te kunnen vangen. Voeding vindt plaats uit eventuele meeropbrengsten leges bouwactiviteiten.

907

663

Bij de bestemming van het rekeningresultaat 2015 is besloten de meeropbrengst op de leges bouwactiviteiten van 663 duizend euro aan deze reserve toe te voegen. 

voldoende

WarmteStad

Deze reserve dient voor het afdekken van het risico van een rekening courant-verhouding met WarmteStad BV.

58

Jaarlijks wordt een bedrag van 1 duizend euro toegevoegd ter dekking van de kapitaallasten.

voldoende

Bodemsanering

Deze reserve dient voor de dekking van kosten van bodemsaneringen die niet uit andere bronnen gefinancierd kunnen worden. Daarnaast is deze reserve specifiek bestemd voor het afdekken van eventuele schadeclaims betreffende in het verleden door de gemeente uitgegeven grond, alsmede claims van de rijksoverheid in verband met ongerech-tvaardigde verrijking en de slibsanering.

5.346

Bij de jaarrekening 2015 zijn de kosten van werkzaamheden ten behoeve van bodemsanering ad 18 duizend met de reserve verrekend. Verder wordt er jaarlijks een bedrag van 383 duizend euro gestort en wordt ook de rente toegevoegd (51 duizend euro). Een bedrag van 125 duizend euro wordt jaarlijks onttrokken ter dekking van onder andere personele kosten.

voldoende

Stimuleringsfonds Vhv

Deze reserve dient er voor om personen of instellingen de kans te geven onder aantrekkelijke voorwaarden geld te lenen voor initiatieven betreffende aanschaf van een pand, renovaties, woningaanpassingen, groot onderhoud, activiteiten in de gebouwde omgeving.

14.816

Bij de jaarrekening 2015 is besloten om het voordelige resultaat op het stimuleringsfonds VHV van 502 duizend euro aan deze reserve toe te voegen. De jaarlijkse rentetoevoeging bedraagt 142 duizend euro.

voldoende

Groninger Monumentenfonds

Deze reserve dient als buffer voor de lening  die verstrekt is aan het Groninger Monumentenfonds.

1.000

932

Er hebben geen mutaties plaats gevonden.

voldoende

BWS

Deze reserve dient voor rente voorziening BWS

157

Jaarlijks wordt een bedrag van 2 duizend euro toegevoegd ter dekking van de kapitaallasten.

voldoende

Gemeentegaranties

Deze reserve dient er voor om eventuele claims gemeente garantie te kunnen opvangen.

150

Er hebben geen mutaties plaats gevonden.

voldoende

Gresco

Deze reserve dient als egalisatiereserve voor de resultaten van Gresco

0

Er hebben geen mutaties plaats gevonden.

voldoende

Forum garage

Deze reserve dient voor het afdekken van het risico parkeergarage Forum

4.200

Jaarlijks wordt 700 duizend euro toegevoegd aan deze reserve ten laste van de exploitatie parkeerbedrijf.

voldoende

Grondbank

Deze reserve dient  ter dekking van risico's en financiering van door de grondbank uitgevoerde aankopen.

4.239

Bij de rekening 2015 is het nadelig renteresultaat van 6 duizend euro met deze reserve verrekend. Daarnaast wordt jaarlijks de rente toegevoegd. Voor 2016 is dit 42 duizend euro.

voldoende

Grondzaken

Deze reserve dient voor de vorming van een toereikende buffer voor het opvangen van schommelingen op de grondexploitaties.  

49.688

Bij de rekening 2015 is het voordelig resultaat van 1,1 miljoen euro op grondzaken aan deze reserve toegevoegd. Daarnaast besloot de raad bij de begroting 2016 om 1,0 miljoen en 14,4 miljoen euro uit extra beleid aan de reserve Grondzaken toe te voegen. De overige mutaties betreffen zowel toevoegingen (550 duizend euro) als onttrekkingen (2,8 miljoen euro) uit de primitieve begroting.

voldoende

Parkeren

Deze reserve dient als egalisatiereserve voor de resultaten van het parkeerbedrijf

1.251

Bij vaststelling van de begroting 2016 besloot de raad om het te verwachten voordelige resultaat van 446 duizend euro aan de reserve Parkeren toe te voegen. Bij de bestemming van het rekeningresultaat over 2015 is besloten om nog eens 695 duizend euro aan de reserve toe te voegen. 

voldoende

Wonen Boven Winkels

Deze reserve dient als weerstandsvermogen voor de oprichting van de NV Wonen boven Winkels Groningen waar de gemeente in participeert.

1.000

Er hebben geen mutaties plaats gevonden.

voldoende

ISV

Deze reserve dient voor nog niet uitgegeven rijksmiddelen voor toekomstige projecten. 

22.602

Bij de rekening 2015 is het nadelige resultaat op ISV (1,8 miljoen euro) verrekend met de reserve. Vanuit de primitieve begroting is er voor 310 duizend euro rente aan de reserve toegevoegd en is de bezuiniging op ISV van 500 duizend euro aan de reserve onttrokken. Daarnaast is er in 2016 voor in totaal 5,2 miljoen euro aan de reserve ISV onttrokken. 1,1 miljoen euro ter dekking van de kosten voor de projecten 'revitalisering Woonschepenhaven' en herplant bomen Kraneweg, 1,1 miljoen euro voor de uitvoering van het gebiedsgericht werken, 1,4 miljoen euro voor diverse wijkvernieuwingsprojecten, 0,4 miljoen euro voor de afwikkeling van ISV-Stadsdelen, 0,5 miljoen euro ten behoeve van de autoverbinding Oosterhamrikkade en tenslotte 0,7 miljoen euro voor de uitvoering van het programma Bestemming Binnenstad.

voldoende

Bovenwijkse infrastructuur grondexploitaties

Deze reserve dient voor het reserveren van middelen die vrijkomen door activering van bovenwijkse voorzieningen in de grondexploitaties

10.254

Bij de bestemming van het rekeningresultaat 2015 besloot de raad om 1,9 miljoen euro aan deze reserve toe te voegen. Ten behoeve van de ruil tussen structurele en incidentele middelen is 14,4 miljoen euro aan de reserve onttrokken. De overige mutaties ad 1,1 miljoen euro betreffen toevoegingen uit de primitieve begroting.

voldoende

Fonds Economische Ontwikkelingen

Deze reserve dient voor het stimuleren van de economische ontwikkelingen in de stad.

155

Er hebben geen mutaties plaats gevonden.

Voldoende

Kinderfonds Armoede

Betreft een bestemmingsreserve voor het verstrekken van pc's aan kinderen van minimagezinnen.

106

In de primitieve begroting is een jaarlijkse onttrekking van 10 duizend euro voor kinderfonds armoede opgenomen.

voldoende

Minimabeleid (GKB)

Deze reserve is geoormerkt geld voor zorg c.q. schuldhulpverlening.

0

Er hebben geen mutaties plaats gevonden.

n.v.t.

Wachtgeld en Mobiliteit

Deze reserve dient voor de dekking van wachtgelduitkeringen en kosten van mobiliteit.

42

Er hebben geen mutaties plaats gevonden.

de reserve kan vrijvallen. Er wordt geen beroep op gedaan.

RCF-Noord

Deze reserve dient voor het opvangen van mogelijke tekorten in de exploitatie van het Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding-Noord.

0

Bij de jaarrekening 2015 is besloten om deze reserve op te heffen en het resterende saldo van 33 duizend euro over te hevelen naar de AER.

n.v.t.

Esserberg 2014

Deze reserve dient voor de dekking kapitaallasten deel  investering 'renovatieplan sportpark Esserberg'.

42

De enige mutatie betreft een onttrekking van 3 duizend euro die in de primitieve begroting is opgenomen. Dit dient om een deel van de kapitaallasten te kunnen dekken.

Voldoende

Recreatiegebied Kardinge

Deze reserve dient voor de dekking van toekomstige uitgaven van de herinrichting van het kerngebied van het recreatiegebied Kardinge.

569

In 2015 leverde de kavelruil van recreatiegebied Kardinge 127 duizend euro op. Bij de bestemming van de jaarrekening 2015 is besloten om dit bedrag aan de reserve toe te voegen. Daarnaast wordt jaarlijks een bedrag van 22 duizend euro aan deze reserve toegevoegd om de kapitaallasten te kunnen dekken.

 Voldoende

Egalisatiereserve VSD

Deze reserve dient als buffer voor het opvangen van schommelingen bij de uitvoering van de WMO en Jeugdzorg

3.162

Voor het dekken van extra kosten voor herindicaties en om de facturering van zorgaanbieders en databestanden op orde te brengen, is bij de jaarrekening 2015 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld  en toegevoegd aan deze reserve. In 2016 is dit bedrag voor dit doel weer aan de reserve onttrokken. Bij de primitieve begroting 2016 is in totaal 2,6 miljoen euro aan de reserve toegevoegd. Voor 800 duizend euro betreft het een terugstorting van een onttrekking die bij de primitieve begroting 2015 is gedaan ter dekking van een verwacht tekort op Huishoudelijke hulp. Naderhand bleek deze verwachting ten onrechte, waardoor besloten is om het bedrag weer aan de reserve toe te voegen. Daarnaast is bij de begroting 2016 besloten om uit extra beleid 1,8 miljoen euro beschikbaar te stellen om de stand van de reserve te verhogen.

Onvoldoende, dit blijkt uit de risicoberekening sociaal domein. Door bijzonder resultaat zal een groot deel van het resultaat op de zorgkosten nodig zijn om het saldo van de risicoreserve aan te zuiveren. Zo is ook afgesproken in de notitie "een afwegingsmoment".

Egalisatiereserve Instellingen i.v.m. concernaccres

Deze reserve betreft de egalisatiereserve die is ontstaan door het niet volledig toevoegen van de van het concern ontvangen indexatie in het betreffende jaar aan het subsidiebudget. Het verschil tussen de aan het subsidiebudget toegevoegde indexatiepercentage en de gemeentelijke compensatie wordt jaarlijks verrekend met deze reserve.

0

De mutaties hebben betrekking op de ontvangen compensatie en doorgegeven subsidies aan instellingen op basis van de T-2 systematiek. In 2015 is de loon- en prijscompensatie aan gesubsidieerde instellingen naar beneden bijgesteld met 905 duizend euro, als gevolg van de korting op de pensioenafdracht. In 2016 is 105 duizend euro incidenteel in deze reserve gestort om niet negatief uit te komen. Door een negatieve nacalculatie over de jaren 2014, 2015 en 2016 is de financiële uitkomst echter gewijzigd. Om aan de verplichtingen te kunnen blijven voldoen is nog eens 300 duizend euro aan de reserve toegevoegd. Binnen het deelprogramma 'Sociale samenhang en leefbaarheid' is hiervoor een taakstelling opgenomen.                          

Exploitatierisico Forum

Deze reserve dient er voor om de financiële risico's van de exploitatie van het Groninger Forum te dekken, die ontstaan zijn door de verwachte latere opening van het gebouw.

3.500

2.321

Bij de jaarrekening 2015 is besloten een bedrag van 459 duizend euro aan de reserve toe te voegen. Dit betreft vrijval van de eerder gedane onttrekking van 1,6 miljoen euro ten behoeve van de frictiekosten Biblionet.

Het beschikbare niveau is lager dan oorspronkelijk vastgesteld. Bij raadsvoorstel van 26-11-2014 is besloten de frictiekosten Biblionet van 1,6 miljoen te onttrekken aan de gemeentelijke reserve aanloopverliezen Forum (3,5 miljoen euro totaal) en toen afgewogen en aanvaardbaar geacht (raadsbesluit 4647469). Bij definitieve vaststelling van de frictiekosten is er 459 duizend euro teruggevloeid naar deze reserve, omdat de uiteindelijke frictiekosten lager zijn uitgevallen. Of deze reserve voldoende is, zou eigenlijk opnieuw moeten worden afgewogen na nader onderzoek.

BSV Paddepoel

Deze reserve dient voor de dekking van de kosten aanbouw BSV (Buurt en Speeltuinvereniging Paddepoel).

83

27

Conform raadsbesluit is deze reserve gevormd en daarbij is bepaald dat jaarlijks 8 duizend euro aan deze reserve wordt onttrokken.

voldoende, heeft het karakter van een  beklemde reserve.

Totaal Reserves

192.681

Voorzieningen

Omschrijving
(Bedragen x 1.000)

Doel

Saldo
31-12-2016

Toelichting mutaties

Beoordeling niveau

Groot onderhoud gebouwen Duinkerkenstraat

Deze voorziening dient om het onderhoud van kapitaalgoederen te waarborgen. Voor het opvangen van overschrijdingen door onregelmatig gespreide kosten voor groot onderhoud wordt jaarlijks een dotatie aan deze voorziening gedoteerd. 

2.037

Wij hebben onder andere het onderhoud van gebouwgebonden installaties, milieu-inspecties  en gevelonderhoud uitgevoerd. Ze maken onderdeel uit van ons meerjarig onderhoudsplan.

Voldoende 

Groot onderhoud Peizerweg

Deze voorziening dient om het onderhoud van kapitaalgoederen te waarborgen. Voor het opvangen van overschrijdingen door onregelmatig gespreide kosten voor groot onderhoud wordt jaarlijks een dotatie aan deze voorziening gedoteerd. 

180

Wij hebben onder andere het onderhoud van gebouwgebonden installaties, en dak-onderhoud uitgevoerd. Ze maken onderdeel uit van ons meerjarig onderhoudsplan.

Voldoende 

Groot onderhoud Hanzeplein

Deze voorziening dient om het onderhoud van kapitaalgoederen te waarborgen. Voor het opvangen van overschrijdingen door onregelmatig gespreide kosten voor groot onderhoud wordt jaarlijks een dotatie aan deze voorziening gedoteerd. 

767

In dit jaar hebben wij de garage onder het gebouw voorzien van instant houding onderhoud, gevel inspectie en beheer en onderhoud van gebouwgebonden installaties.

Voldoende 

Groot onderhoud Harm Buiterplein

Deze voorziening dient om het onderhoud van kapitaalgoederen te waarborgen. Voor het opvangen van overschrijdingen door onregelmatig gespreide kosten voor groot onderhoud wordt jaarlijks een dotatie aan deze voorziening gedoteerd. 

606

Voor dit gebouw hebben onderhoudscontract gesloten met BAM die elk jaar het geplande onderhoud uitvoert. De werkzaamheden die uitgevoerd zijn, zijn conform de planning.

Voldoende 

Groot onderhoud Sontweg

Deze voorziening dient om het onderhoud van kapitaalgoederen te waarborgen. Voor het opvangen van overschrijdingen door onregelmatig gespreide kosten voor groot onderhoud wordt jaarlijks een dotatie aan deze voorziening gedoteerd. 

1.228

Het uitgevoerde onderhoud betreft voornamelijk het beheer en onderhoud van gebouw gebonden installaties.

Voldoende 

Groot onderhoud Zuiderdiep

Deze voorziening dient om het onderhoud van kapitaalgoederen te waarborgen. Voor het opvangen van overschrijdingen door onregelmatig gespreide kosten voor groot onderhoud wordt jaarlijks een dotatie aan deze voorziening gedoteerd. 

1.308

Wij hebben onder andere het onderhoud van gebouwgebonden installaties en gevelonderhoud uitgevoerd. Ze maken onderdeel uit van ons meerjarig onderhoudsplan.

Voldoende 

Onderhoud gebouw Stadhuis/Goudkantoor

Deze voorziening dient om het onderhoud van kapitaalgoederen te waarborgen. Voor het opvangen van overschrijdingen door onregelmatig gespreide kosten voor groot onderhoud wordt jaarlijks een dotatie aan deze voorziening gedoteerd. 

269

Het uitgevoerde onderhoud betreft voornamelijk het beheer en onderhoud van gebouw gebonden installaties.

Voldoende 

Onderhoud gebouwen Perfectenhof/Trompsingel

Deze voorziening dient om het onderhoud van kapitaalgoederen te waarborgen. Voor het opvangen van overschrijdingen door onregelmatig gespreide kosten voor groot onderhoud wordt jaarlijks een dotatie aan deze voorziening gedoteerd. 

1.189

In dit jaar hebben wij de garage onder het gebouw voorzien van instant houding onderhoud, dak-inspectie en beheer en onderhoud van gebouwgebonden installaties.

Voldoende 

Onderhoud Muziekschool

Deze voorziening dient voor het opvangen van toekomstig onderhoud aan de Muziekschool.

200

Het uitgevoerde onderhoud betreft voornamelijk het beheer en onderhoud van gebouw gebonden installaties.

Voldoende 

Onderhoud vensterscholen

Deze voorziening dient voor het opvangen van schommelingen in de onderhoudsplanning voor planmatig/groot onderhoud.

573

Het uitgevoerde onderhoud over dit betreft alleen correctief deel.

Voldoende 

Onderhoud voormalig onderwijs gebouwen

Deze voorziening dient voor de dekking van onderhoudskosten  dat ten doel heeft de voormalig onderwijsgebouwen in goede staat te houden voor andere bestemmingen

220

Het uitgevoerde onderhoud over dit betreft alleen correctief deel.

Voldoende 

Ambulancedienst

Deze voorziening dient voor het opvangen van kosten die voortvloeien uit de saneringsprocedure, die met het indienen van een saneringsaanvraag in december 2002 is ingezet.

64

Voldoende

Verzekeringen

Deze voorziening dient voor de dekking  van kosten  eigen risico  bij schade-uitkeringen.

0

Deze voorziening is in 2016 vanwege klassificatie-regels vanuit de BBV omgezet in nog te betalen kosten vorige jaar .

Is opgeheven

Vordering op CBL Vennootschap BV

Deze voorziening dient ter zekerheid van mogelijke claims, voortvloeiende uit de verkooptransactie of rechtshandelingen van voor de verkoop van Essent. 

0

Eind juni 2016 is het CBL Escrow Fonds geliquideerd. Gemeente Groningen ontvangt ter aflossing op de kapitaalverstrekking een bedrag van 78 duizend euro, welke tegelijkertijd vrijvalt uit de voorziening. Het restantbedrag van de kapitaalverstrekking ad 144 duizend euro wordt afgelost door dit bedrag uit de voorziening te onttrekken. Hiermee is de voorziening uitgeput en kan deze worden opgeheven.

Voldoende.

Vordering op Verkoop Vennootschap BV

Deze voorziening dient ter zekerheid van mogelijke claims, voortvloeiende uit de verkooptransactie of rechtshandelingen van voor de verkoop van Essent. 

0

Eind juni 2016 zijn RWE en Verkoop Vennootschap BV tot een compromis gekomen voor de afwikkeling van alle claims. Gemeente Groningen ontvangt ter aflossing 986 duizend euro, welke tegelijkertijd vrijvalt uit de voorziening. Het restantbedrag van de kapitaalverstrekking van 381 duizend euro wordt afgelost door dit bedrag uit de voorziening te onttrekken. Hiermee is de voorziening uitgeput en kan deze worden opgeheven.

Voldoende

Reorganisatie

Deze voorziening dient voor de dekking van  kosten van boventalligheid als gevolg van de vorming van het SSC. 

1.383

In 2016 is 1,1 miljoen uit de voorziening gehaald ter dekking van frictiekosten. In totaal is 345 duizend gestort in de voorziening ter dekking van toekomstige frictiekosten. 

Voldoende

Pensioenen wethouders

Deze voorziening dient voor de dekking van  pensioenlasten van voormalig wethouders (voor 2006) Waarschijnlijk zal er  in de komende jaren een landelijk fonds voor pensioenen wethouders in het leven worden geroepen. Ten behoeve van de pensioenvoorziening van wethouders die ingaande 2006 politieke ambtsdragers zijn/waren, is een verzekeringspolis afgesloten.

4.537

In 2016 is de rekenrente voor de pensioenen verder gedaald. De storting in de pensioenvoorziening van de groep ex-wethouders die tot 2008 wethouder is geweest en waarvoor de gemeente Groningen een eigen voorziening heeft opgebouwd, bedraagt 371 duizend euro. Daarnaast is dit jaar een dotatie uitgevoerd op de groep uitkeringsgerechtigden die vanaf 2013 een uitkering ontvangt en waarvoor ook een voorziening is gevormd (325 duizend euro). Tot slot is dit jaar de back service van de bij Loyalis verzekerde groep (ex-)wethouders (wethouders vanaf 2008) aan de voorziening toegevoegd (649 duizend euro). Ter dekking van uitkeringen is 55 duizend euro onttrokken uit de voorziening.

Voldoende.

Afvalstoffenheffing

Deze voorziening dient voor het opvangen van prijsschommelingen in het tarief van de afvalstoffenheffing. De voeding van deze voorziening komt uit de overdekking van meer dan 100% in enig jaar van de afvalstoffenheffing.  

4.802

In de begroting is een onttrekking voorzien van 790 duizend euro. Op basis van de werkelijk kosten en opbrengsten is een toevoeging van 415 duizend euro mogelijk wegens meevallende exploitatielasten, door hogere opbrengsten wegens minder kwijtscheldingskosten en hogere opbrengsten kunststof.

Voldoende

Riolering groot onderhoud

Deze voorziening dient  als dekking van
het onderhoud op de langere termijn zoals herijking overstortmuren, inmeten rioolstelsel, uitbaggeren, et cetera.

889

De kosten van groot onderhoud aan riolering worden met deze voorziening geëgaliseerd. In 2016 is een bedrag van 548 duizend euro exploitatie resultaat toegevoegd aan de voorziening. Daarnaast is voor 212 duizend euro aan niet gerealiseerde baggerprojecten uit 2015 geboekt ten laste van deze voorziening.

Voldoende

Riolering vervangingsinvesteringen

Deze voorziening dient om spaarbedragen riolering aan deze voorziening toe te voegen. De kosten van toekomstige investeringen mogen in het riooltarief worden opgenomen als de eerste aanleg van uitbreidingsinvesteringen uit de grondexploitatie is gefinancierd 

1.960

Toekomstige vervangingen van rioleringen kunnen worden gedekt uit deze voorziening. In het GWRP 2014-2018 wordt aangegeven dat in 2016  een bedrag van 744 duizend euro kan worden toegevoegd aan deze voorziening, evenals 681 duizend euro exploitatieresultaat. De onttrekking van 1,5 miljoen euro is conform het GWRP 2014-2018. 

Voldoende

Groot onderhoud Oosterpoort

Deze voorziening dient voor het opvangen  kosten  groot onderhoud aan de Oosterpoort.

299

Het beschikbare budget voor gepland onderhoud is in 2016 aan de voorziening toegevoegd. De uitgaven in 2016 voor gepland onderhoud zijn ten laste van de voorziening gebracht.

Voldoende

Fonds sanering Beckerweg

Deze voorziening dient voor de dekking van kosten nazorg van diverse locaties bodemsanering (onder meer de Beckerweg). 

456

Betreft beheer en onderhoudskosten diverse locaties bodemsanering en doorberekende rente. 

Voldoende

Openbaar vervoer

Deze voorziening dient voor de dekking van een eventuele  deconfiture van het OV bureau Groningen Drenthe. De gemeente Groningen is voor 21% risicodragend. Daarnaast kan de voorziening worden ingezet voor OV-infrastructuur.

0

Saldo o per 31-12-2016 en kan worden opgeheven.

Opheffen

Onderhoud museum

Deze voorziening dient voor het opvangen van schommelingen in de kosten van groot onderhoud van het Groninger Museum.

1.620

Dotaties aan de voorziening in 2016: 492 duizend euro. Onttrekking groot onderhoud in 2016: 287 duizend euro.

Onderhoud parkeergarages

Deze voorziening dient voor het opvangen van schommelingen in de kosten van het planmatig onderhoud van het parkeerbedrijf.

484

Onttrekking groot onderhoud in 2016: 146 duizend euro.

Voldoende

Grote Steden Beleid III

Deze voorziening dient er voor om niet bestede middelen van het Rijk, voor de uitvoering van GSB III (pijler Economie), hieraan te doteren. Hiervoor is een meerjarig EBP-programma opgesteld.  

137

Bijdrage Flexiglas. Oude subsidiebeschikking 2009

Voldoende

Personeel

Deze voorziening dient voor tijdelijke dekking voor structureel hogere loonkosten.

0

Voorziening is aangewend ter dekking van deze hogere loonkosten. Deze kan met ingang van 2017 vervallen.

Niet van toepassing

Thermiek BV

Deze voorziening dient voor opvang negatieve resultaten van Thermiek BV

0

Vanwege de gunstige financiële positie van Thermiek hebben we besloten dat het aanhouden van de voorziening van  19 duizend euro overbodig is geworden. Daarom laten we deze vrijvallen.

Niet van toepassing

Voorziening risico BTW

Deze voorziening dient voor de mogelijke suppletie 2012

358

De Belastingdienst heeft een boekenonderzoek ingesteld waarbij de vraag aan de orde is in hoeverre het sportonderwijs onder het Sportbesluit voor de Omzetbelasting valt. Wij zijn ervan uitgegaan dat het sportonderwijs onder het besluit valt. Mogelijk is hierdoor teveel BTW van de fiscus teruggevorderd. In verband met een mogelijke naheffing hebben we hiervoor een voorziening opgenomen. Hierin is ook rekening gehouden met rente en kosten. Met de fiscus is afgesproken dat zij in het 1e kwartaal van 2017 duidelijkheid zal verschaffen ten aanzien van haar standpunt. Daarna kan de afwikkeling van de voorziening plaatsvinden.

 voldoende

Legaat Andrea Elkenbracht

Deze voorziening dient er voor dat begaafde (oud) leerlingen van het stedelijk conservatorium in de gelegenheid worden gesteld een voortgezette muziekstudie in het buitenland te volgen.

216

Mutatie is minimaal gezien de huidige lage rentestand

Voldoende

Pensioen voormalig medewerkers O2G2

Deze voorziening dient voor het financieel afdekken van een risico in verband met de éénmalige kosten van een pensioenvoorziening van een voormalig medewerker WMO (nu O2G2).

0

In 2016 heeft de juridische afwikkeling van deze zaak plaatsgevonden. Door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is op 1 juli een proces verbaal opgemaakt. De uiteindelijke te betalen kosten zijn lager vastgesteld. Daarmee kan het restant van de voorziening ad 105 duizend euro vrijvallen ten gunste van het resultaat.

Niet van toepassing

Exploitatie Euvelgunnerweg 17

Deze voorziening dient voor dekking van de compensatie voor de huur van pand Euvelgunne weg overeengekomen met de stichting het Viaduct voor de eerste vijf jaar.

351

Totaal voorzieningen

26.133