Jaarverslag 2016

Kapitaallasten

Materiële vaste activa

(Bedragen x 1.000 euro)

Afschrijving
2016

Rente
2016

Gronden en terreinen

46

2.582

Woonruimten

33

3

Bedrijfsgebouwen

10.171

8.969

Grond, weg & waterbouwkundige werken

3.399

3.870

Vervoersmiddelen

2.731

273

Machines, apparaten en installaties

5.329

924

Totaal overige materiële vaste activa *

  12.385

7.842

Totaal  materiële vaste activa

34.094

24.463

Financiële vaste activa

Aflossing
2016

Rente
2016

Totaal woningbouwleningen

18.289

5.218

Totaal deelnemingen

88.377

11.334

Overige verbonden partijen

302

99

Overige langlopende leningen

7.061

96

Totaal  financiële vaste activa

114.029

16.747