Jaarverslag 2016

Cultuur

De Groningse culturele infrastructuur is oorspronkelijk, divers en van hoge kwaliteit. Met ons cultuurbeleid dragen we bij aan een goed geïnformeerde stedelijke samenleving en een levendig cultureel klimaat, waarin het voor iedereen prettig is om te wonen, werken, studeren, verblijven en ondernemen.

De hoofdlijnen van ons cultuurbeleid in 2016 staan in onze cultuurnota 2013-2016: Cultuurstad Groningen. Tegen de stroom in. Daarin bepaalden drie richtinggevende thema’s ons cultuurbeleid:

  • In stand houden van een kwalitatief goed aanbod en volledige 'culturele ketens';
  • Vergroten van cultuurbereik, deelname en de waarde voor de stad;
  • Talentontwikkeling.

We wilden dat Groningen een stad is:

  • Met een kwalitatief hoogstaand, vernieuwend en gevarieerd cultureel klimaat, met een cultuuraanbod voor jong en oud, voor mensen uit alle lagen van de bevolking;
  • Die mensen in staat stelt en actief stimuleert om zelf cultureel actief te zijn.

Relevante beleidsnota's

Belangrijke resultaten 2016

2016 stond in het teken van het inrichten van de cultuurnota 2017-2020 en van een gezamenlijke noordelijke visie en uitvoeringsprogramma We the North, van de steden Groningen, Leeuwarden, Emmen en Assen en de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. Dit beleid is onderlegger voor de convenantafspraken met de minister voor de periode 2017-2020. We hebben onderzocht hoe we de infrastructuur voor de podiumkunsten het beste kunnen inrichten, zowel wat betreft de programmering als de organisatie. Het rapport ondersteunt de kwaliteit van de Groninger podiuminfrastructuur. Deze kenmerkt zich door een complete en complementaire keten. Het rapport biedt ons een extra inhoudelijke basis voor onze visie en ambities: zorgen voor een bruisende stad, city of talent en cultuur over grenzen heen. Het ondersteunt de ontwikkeling van het cultuurcluster in het Ebbingekwartier, waarmee we een duurzame, goede oplossing voor de huisvestingsproblemen van de instellingen Club Guy & Roni, Het Houten Huis, De Steeg en de Noorderlingen bieden. Eind 2016 stemde de raad in met de voorgenomen nieuwbouw en tekenden de instellingen hiertoe een intentieovereenkomst. Met de subsidiëring van de nieuwe organisatie Grand Futura is een nieuwe start gemaakt voor programmering van het Grand Theatre. Op verzoek van de Tweede Kamer stelde de minister alsnog budget beschikbaar voor spreiding van talentontwikkeling in de podiumkunsten, op dit budget kan Grand Futura aanvragen.

We hebben de basis gelegd voor de doorontwikkeling van het Noordelijk Scheepvaartmuseum tot historisch museum en onderzochten de mogelijkheid voor nieuwe huisvesting voor Vrijdag.