Jaarverslag 2016

Hoofdstuk 4: Investeringen

In 2016 is, exclusief grondexploitaties, voor 94,8 miljoen euro geïnvesteerd. Hier gaan wij nader in op die investeringen in relatie tot de daarvoor beschikbaar gestelde kredieten. De basis hiervoor is bijlage 4 Overzicht Investeringen. De investeringen in grondexploitaties worden in staat P van de rekening toegelicht.

In verband met wijzigingen in de BBV zijn een aantal grondexploitaties, die t/m 2015 in de staat-P werden verantwoord, overgeheveld naar de Materiële Vaste Activa (MVA). Deze worden met ingang van 2016 verantwoord in het overzicht investeringen. Het betreft de volgende projecten en restant kredieten:

 • Bessemoerstrook         1,6 miljoen euro
 • Grote Markt            161,8 miljoen euro
 • Eemskanaalzone         28,6 miljoen euro
 • Winschoterdiep/Eemskanaal      4,3 miljoen euro

Bijlage 4 kan als volgt worden samengevat:

Bedragen x 1 miljoen euro

Beschikbare kredieten:

Restantkredieten oude jaren

301,7

In 2016 nieuw gevoteerde kredieten

155,1

Totaal beschikbaar aan kredieten

456,8

Investeringen in 2016 (-/-)

94,8

Saldo van afgesloten kredieten (-/-)

5,3

Restantkredieten over naar 2017

356,7

Begin 2016 stond voor 301,7 miljoen euro aan kredieten open uit voorgaande jaren. In 2016 stelde de raad voor 155,1 miljoen euro aan nieuwe kredieten beschikbaar. In totaal was daardoor in 2016 voor 456,8 miljoen euro aan investeringskredieten beschikbaar. Met deze kredieten is in 2016 voor 94,8 miljoen euro aan investeringen verricht. Bij in 2016 afgesloten kredieten is per saldo voor 5,3 miljoen euro aan onderschrijdingen geweest. Als uitkomst staat daardoor eind 2016 nog voor 356,7 euro aan kredieten open die overgaan naar 2017 om in 2017 of latere jaren afgewikkeld te worden. Dit beeld wordt hieronder verder toegelicht.

Openstaande kredieten begin 2016
Begin 2016 stond voor 301,7 miljoen euro aan kredieten open uit 2015 of oudere jaren. Deze vallen als volgt onder te verdelen.

Restantkredieten voorgaande jaren

Stadsontwikkeling

247,8

Stadsbeheer

28,8

Onderwijshuisvesting

16,7

Nieuwbouw Harm Buiterplein

4,9

Sport 050

-0,4

Oosterpoort/Stadsschouwburg

1,6

Overig

2,2

Totaal

301,7

De 247,8 miljoen euro eind 2015 openstaande kredieten bij Stadsontwikkeling betreft een hele serie maatregelen verkeer en vervoer, met als grootste:

 • 3,6 miljoen euro voor Transferium Hoogkerk;
 • 4,3 miljoen euro voor HOV-as Paterswoldseweg;
 • 1,4 miljoen euro voor het Hereweg-viaduct;
 • 1,2 miljoen euro voor P&R Haren;
 • 14,6 miljoen euro voor HOV maatregelen netwerkanalyse Groningen-Assen;
 • 2,9 miljoen euro voor basispakket Verkeersmanagement;
 • 1,3 miljoen euro voor Herinrichting/sanering Boterdiep/Bloemstraat;
 • 2,0 miljoen euro voor fietsmaatregelen netwerkanalyse Groningen-Assen;
 • 5,0 miljoen euro voor Gresco Jaarkrediet;
 • 4,8 miljoen euro voor Onderdoorgang Eemsgolaan;
 • 1,6 miljoen euro voor Bessemoerstrook;
 • 161,8 miljoen euro voor Grote Markt;
 • 28,6 miljoen euro voor Eemskanaalzone;
 • 4,3 miljoen euro voor Winschoterdiep/Eemskanaal.

Bij de 28,8 miljoen euro bij Stadsbeheer gaat het om:

 • 18,9 miljoen euro kredieten voor sanering riolering;
 • 5,1 miljoen euro kredieten voor vervangingsinvesteringen in materieel;
 • 4,7 miljoen euro krediet voor vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte.

De 16,7 miljoen euro voor onderwijshuisvesting betreft een hele serie kredieten onderwijs huisvesting met als grootste:

 • Reitdiep vervangende bouw van Hasselt    1,4 miljoen euro;
 • Sporthal Zuid             1,7 miljoen euro;
 • Uitbreiding capaciteit Zernikecollege       1,6 miljoen euro;
 • Gomaruscollege gymzaal          1,0 miljoen euro;
 • Gravenburg gymzaal             1,0 miljoen euro;
 • Binnenklimaat scholen          1,0 miljoen euro;
 • Nieuwbouw Tamarisk          1,9 miljoen euro;
 • Nieuwbouw Reitdiep College          1,2 miljoen euro.

De 2,2 miljoen euro Overig betreft enkele restantkredieten voor ICT-investeringen.

Nieuwe kredieten
In 2016 voteerde de raad, exclusief grondexploitaties, voor 155,1 miljoen euro aan nieuwe kredieten. Deze vallen als volgt onder te verdelen.

Nieuwe kredieten 

Stadsontwikkeling

86,3

Stadsbeheer

43,6

Onderwijshuisvesting

7,9

Sport 050

2

Oosterpoort/Stadsschouwburg

1,7

Overig

13,6

Totaal

155,1

De 86,3  miljoen euro nieuw krediet bij Stadsontwikkeling betreft onder andere :

 • 29,3 miljoen euro Groningen Spoorzone fiets;
 • 14,9 miljoen euro Post NL locatie;
 • 14,5 miljoen euro Sporthal Europapark;
 • 4,5 miljoen Transferium Hoogkerk;
 • 4,1 miljoen euro P+R Reitdiep;
 • 3,1 miljoen euro Fietsstrategie.

De 43,6 miljoen euro nieuwe krediet bij Stadsbeheer betreft voornamelijk:

 • 20 miljoen euro Verleggen riolering aanpak ringweg Zuid;
 • 14,1 miljoen voor het rioleringsprogramma 2016;
 • 5,1 miljoen euro voor vervangingsinvesteringen in het materieel en het wagenpark;
 • 4,7 miljoen voor vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte.

De 2,0 miljoen euro bij Sport 050 betreft verschillende kredieten voor voornamelijk vervanging van kunstgrasvelden en renovatie van oefenvelden.

De 1,7 miljoen euro bij Oosterpoort en Stadschouwburg  betreft een krediet voor routine investeringen.

De 13,6 miljoen euro overig bestaat onder andere uit:

 • 2,5 miljoen euro krediet voor MFA de Weijert;
 • 2,4 miljoen euro krediet voor Zonneweide Vierverlaten;
 • 1,5 miljoen euro routine investeringen voor ICT.

Investeringen

Met al deze kredieten is in 2016 voor 94,8 miljoen euro geïnvesteerd. Deze vallen als volgt onder te verdelen

Investeringen 2016

Stadsontwikkeling

65,5

Stadsbeheer

16,3

Onderwijshuisvesting

1,7

Sport 050

1,8

Oosterpoort/Stadsschouwburg

2,2

Overig

7,3

Totaal

94,8

De 65,5 miljoen euro investeringen bij Stadsontwikkeling betreft voornamelijk de volgende projecten:

 • 1,1 miljoen euro voor Transferium Hoogkerk;
 • 1,7 miljoen euro voor P+R Reitdiep;
 • 5,0 miljoen euro voor HOV-as west Paterswoldseweg;
 • 3,3 miljoen euro Onderdoorgang Eemsgolaan;
 • 1,0 miljoen Sporthal Europapark;
 • 2,4 miljoen euro voor HOV maatregelen netwerkanalyse Groningen-Assen;
 • 2,0 miljoen euro voor Fietsmaatregelen netwerkanalyse Groningen-Assen;
 • 41 miljoen euro voor Grote Markt;
 • 3,6 miljoen euro voor Eemskanaalzone.

De 16,3 miljoen euro aan investeringen bij Stadsbeheer betrof:

 • 5,4 miljoen euro vervangingsinvesteringen voor voertuigen en materieel;
 • 6,6 miljoen euro aan investeringen in riolering;
 • 3,4 miljoen euro aan vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte;
 • 0,9 miljoen verleggen riolering aanpak ringweg Zuid.

De 1,7 miljoen euro investeringen in onderwijshuisvesting betrof voornamelijk:

 • 1,0 miljoen euro voor aanpak binnenklimaat scholen;
 • 0,5 miljoen euro Sporthal Zuid.

De investeringen van 1,8 miljoen euro bij Sport 050 betroffen als grootste onderdelen:

 • 1,1 miljoen euro vervanging/renovatie diverse sportvelden;
 • 0,4 miljoen euro Was- en kleedaccommodatie Esserberg.

De 7,3 miljoen euro Overige investeringen betrof in hoofdzaak:

 • 1,9 miljoen euro herhuisvesting in verband met verkoop Gotenburgweg;
 • 0,9 miljoen euro aankoop van der Hoopstraat 3;
 • 0,9 miljoen voor diversen aanpassing in verband met huisvesting WIJ teams;
 • 0,6 miljoen euro investeringen in de ICT.

Restantkredieten, over te boeken naar 2017
Investeringsprojecten strekken zich vaak over langere perioden uit en kredieten kennen daardoor vaak een looptijd van meerdere jaren. Om een beeld te geven van de looptijden van kredieten wordt in het Overzicht Investeringen ook de tijdsplanning van het krediet vermeld. Dat is het jaar waarin het krediet is toegekend tot en met het verwachte jaar van de financiële afwikkeling. Te zien valt dat sommige kredieten looptijden hebben van wel acht tot tien jaar. Gedurende die jaren blijven kredieten dus openstaan. Verder is het zo dat het overgrote deel van de in enig jaar (nieuw) verstrekte kredieten pas in de loop van dat jaar beschikbaar wordt gesteld. Zelfs tot in december worden door uw raad kredieten gevoteerd. Van de door de raad in enig jaar gevoteerde kredieten gaat dan ook meestal het overgrote deel als restantkrediet over naar het volgende jaar. Eind 2016 stond 356,7 miljoen euro aan restantkredieten open.

Restantkredieten eind 2016

Stadsontwikkeling

266.2

Stadsbeheer

53,4

Onderwijshuisvesting

22,4

Nieuwbouw Harm Buiterplein

2,5

Sport 050

0,8

Oosterpoort/Stadsschouwburg

1,1

Overig

10,3

Totaal

356,7

De 266,2 miljoen euro eind 2016 openstaande kredieten bij Stadsontwikkeling betreft een hele serie maatregelen verkeer en vervoer, met als grootste:

 • 29,4 miljoen euro voor Groningen Spoorzone Fiets;
 • 14,9 miljoen euro Post NL locatie;
 • 12,5 miljoen euro HOV-maatregelen netwerkanalyse Groningen-Assen;
 • 12,3 miljoen euro Sporthal Europapark;
 • 7,0 miljoen euro Transferium Hoogkerk;
 • 4,6 miljoen euro voor Gresco Jaarkrediet;
 • 1,2 miljoen euro Bessemoerstrook;
 • 120,9 miljoen euro Grote Markt;
 • 25 miljoen euro Eemskanaalzone;
 • 3,8 miljoen euro Winschoterdiep/Eemskanaal.

Bij de 53,4 miljoen euro bij Stadsbeheer gaat het om:

 • 24,2 miljoen euro kredieten voor sanering riolering;
 • 19,1 miljoen euro verleggen riolering aanpak ringweg Zuid;
 • 3,9 miljoen euro kredieten voor vervangingsinvesteringen in materieel;
 • 6,1 miljoen euro krediet voor vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte.

De 22,4 miljoen euro voor onderwijshuisvesting betreft een hele serie kredieten onderwijs huisvesting met als grootste:

 • Reitdiep vervangende bouw van Hasselt    1,4 miljoen euro;
 • Sporthal Zuid             1,2 miljoen euro;
 • Uitbreiding capaciteit Zernikecollege       1,6 miljoen euro;
 • Gomaruscollege gymzaal          1,0 miljoen euro;
 • Gravenburg gymzaal             1,0 miljoen euro;
 • Nieuwbouw Tamarisk          1,9 miljoen euro;
 • Nieuwbouw Reitdiep College          1,2 miljoen euro;
 • Borgmanschool             2,3 miljoen euro;
 • S.J Boumaschool             2,3 miljoen euro.

De 0,8 miljoen euro bij Sport 050 betreft voornamelijk renovatie en vervanging diverse sportvelden.

De 1,1 miljoen euro bij Oosterpoort/Stadsschouwburg betreft restantkredieten vervangingsinvesteringen.

De 10,3 miljoen euro Overig betreft onder andere:

 • 2,5 miljoen euro MFA de Weijert;
 • 2,0 miljoen euro Zonneweide Vierverlaten;
 • 2,2 miljoen euro restantkredieten voor ICT-investeringen.

Kredietoverschrijdingen
Eind 2016 is er sprake van een drietal kredietoverschrijdingen. Het betreft onderstaande projecten

 • Baileybrug (1,612 miljoen euro)

Omdat de tunnel over de spoorwegovergang Paterswoldseweg pas over enige tijd zal zijn gerealiseerd is tijdelijk een Baileybrug voor het HOV verkeer over de Paterswoldseweg aangelegd. De tijdelijke brug is ook tijdelijk aangekocht en zal voor 1,612 miljoen euro worden teruggekocht door de aannemer, als de brug niet meer benodigd is. Dit is contractueel vastgelegd met de aannemer. De brug wordt weggehaald als de ondertunneling van de paterswoldse weg is gerealiseerd. In de nacalculatie 2016 (RV december 2016) van het project HOV-As west gemeld dat vanwege het tijdelijke karakter de brug onder post Voorraad wordt verwerkt. Deze zienswijze wordt niet gedeeld door de accountant en derhalve is de brug verslaggevingstechnisch geplaatst onder de Materiele vaste Activa.

 • Was- en kleedaccommodatie Esserberg (41 duizend euro)

Het project “Was-kleedaccommodatie Esserberg” is nog niet (financieel) afgerond. Er moeten nog een aantal externe bijdragen binnenkomen (onder andere de bijdrage voor asbest). Er zal 13 duizend euro minder binnenkomen vanwege de leerling-werkzaamheden. Dat moet zich ook vertalen naar lagere uitgaven.  Uitgaven en inkomsten lopen via de school. Aan de andere kant is het uitgavenkrediet overschreden. Er is veel meer asbest aangetroffen dan verwacht. Op die verwachting was de hoogte van het aanvullende krediet ad 55 duizend euro gebaseerd. De meerkosten ad 108 duizend euro zullen door een aanvullende bijdrage worden gedekt. Daarnaast is het krediet nog extra overschreden met ca.  61 duizend euro. Hiervoor moet de project administratie worden geanalyseerd. Het voortgangsoverzicht gaf geen aanleiding tot extra zorgen (buiten de asbestproblematiek om). Toch is er meer geboekt dan voorzien. Het overige deel van de overschrijding ad 74 duizend euro (13 duizend euro+61duizend euro) zal moeten worden gedekt uit 2017 en eventueel de jaren daarna (indien geactiveerd). Er kan immers geen correctie meer worden gemaakt naar de exploitatie 2016 als dat daar al een relatie mee had. We zullen hiertoe bij de nacalculatie (planning Raad 31 mei 2017) een aanvullend kredietvoorstel doen.

 • Vervanging dweilmachine Sportcentrum Kardinge (15 duizend euro)

Bij de vervanging van de dweilmachine werd er vanuit gegaan dat de oude machine was afgeschreven en dat de inruilwaarde in mindering kon worden gebracht op de aanschaf. De oude machine had echter nog een behoorlijke boekwaarde. Het kleine plusje is naar de exploitatie geboekt. Daarom is het krediet overschreden. Bij het ophalen van de reguliere vervangingsinvesteringen zal een aanvullend kredietvoorstel worden ingediend (planning Raad 19 april 2017).