Jaarverslag 2016

Interbestuurlijk toezicht

Doelen 2016 gemeente Groningen Interbestuurlijk toezicht

In 2016 is een onderzoeksrapport verschenen over het functioneren van het huidige stelsel van Interbestuurlijk toezicht in de provincie Groningen. Uit het rapport blijkt dat het huidige functioneren niet effectief is. Op dit moment is de provincie bezig om het interbestuurlijk toezicht opnieuw in te richten in overleg met alle gemeenten in de provincie. In afwachting van deze uitkomsten rapporteren we in de jaarrekening 2016 nog conform de oude werkwijze. Hiermee fungeert dit onderdeel in de jaarrekening 2016 ook nog als 'spiegel' van de begroting 2016.

Toetsingscriteria IBT
De provincie is in overleg met de gemeenten gekomen tot toetsingscriteria per toezichtterrein voor de beoordeling van de uitvoering. Gemeenten kunnen daarbij goed, matig of slecht scoren.
De beoordeling ‘goed’ betekent dat de gemeente op (vrijwel) alle punten voldoet aan de beoordelingscriteria. Er zijn geen of slechts kleine verbetermogelijkheden. In het volgende jaar zal er voor deze categorie behoudens bijzondere omstandigheden geen sprake zijn van provinciale toezichtbemoeienis. De term ‘matig’ houdt in dat de gemeente op één of meer punten niet (geheel) voldoet aan de beoordelingscriteria of er is onvoldoende inzicht in de uitvoering op die punten. Er is daarmee ruimte voor verbetering. Zo nodig worden daarvoor herstelmaatregelen aangegeven. De provincie kan daarover in overleg treden met de gemeente. Hierbij moet gezegd worden dat voor de toezichtterreinen waarbij de gemeente matig scoort, we vinden dat we het zeker niet slecht doen; de verbeterpunten betreffen in veel gevallen procedurele punten. De lat is dan ook hoog gelegd voor het oordeel ‘goed’, omdat aan vrijwel alle punten moet worden voldaan. Dit betekent dat vrij snel sprake is van het oordeel ‘matig’, als aan een (procedureel) punt niet wordt voldaan. De term slecht betekent dat de gemeente niet voldoet aan de wettelijke vereisten.

Over de uitvoering van de taken binnen de toezichtterreinen in 2016 hebben wij in deze rapportage de volgende kwalificaties gegeven: huisvesting statushouders (goed), financiën (matig), archief (matig), Wabo (goed), ruimtelijke ordening (matig) en monumenten en archeologie (goed).
Hieronder zijn per toezichtterrein de verbeterpunten aangegeven en is aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan verbetering.