Jaarverslag 2016

Werk en inkomen

In het programma Werk en inkomen richten we ons vooral op mensen in de beroepsbevolking en hun gezinnen. En op jongeren die binnenkort op de arbeidsmarkt komen. Wij vinden dat iedereen die dat kan, ook zou moeten werken. Bij voorkeur in een betaalde baan. En anders als vrijwilliger, in een participatiebaan of activeringstraject. Aan Stadjers die er niet in slagen op eigen kracht een minimuminkomen te verwerven bieden we inkomensondersteuning.  

Relevante beleidsnota's

Belangrijke resultaten 2016

In 2016 hebben we meer mensen op weg kunnen helpen richting een stage of een baan dan beoogd. We hebben onze samenwerking met de partners in de arbeidsmarktregio verder versterkt. Dit heeft geleid tot mooie resultaten. Zowel in de aanpak van kwetsbare jongeren, op het gebied van SROI als de afspraakbanen. Tot en met augustus 2016 hadden we in onze arbeidsmarktregio al 1.740 afspraakbanen gerealiseerd. Dit is 800 meer dan het beoogde aantal van 935. In 2016 hebben we 17 nieuwe beschutte werkplekken gerealiseerd. Daarnaast zitten er nog 17 personen in het voortraject. Dit aantal is lager dan we als doelstelling hadden opgenomen. Landelijk gezien doen we het echter goed.
In 2016 hebben we onze dienstverlening op het gebied van maatschappelijk participatie geëvalueerd. Op basis  hiervan hebben we een aantal bijstellingen gedaan. We hebben meer ingezet op de begeleiding van de deelnemers en op scholing.

Eind 2016 bedroeg het aantal bijstandsdossiers 10.338. Dit is een stijging van 242 ten opzichte van eind 2015. Dit komt hoofdzakelijk door de instroom van statushouders, hetgeen bij het opstellen van de begroting niet was meegenomen, maar ook door de instroom van nieuwe doelgroepen (mensen met een arbeidsbeperking). Het aantal bijstandsdossiers nam weliswaar licht toe, maar steekt gunstig af bij de landelijke tendens. Het percentage uitkeringsaanvragen dat we binnen 8 weken hebben afgehandeld is in 2016 met 3% gestegen naar 92%. De tevredenheid van deelnemers en gebruikers van onze armoedeprojecten is groot. Daarnaast hebben de acties die we hebben ondernomen om de bekendheid van minimaprojecten te vergroten, succes gehad.

 In 2016 hebben we verdere stappen gezet in aanbieden van onze dienstverlening in de wijken. We zijn in 3 wijken met een pilot schuldhulpverlening gestart. In deze pilot is een consulent schuldhulpverlening 2 dagen per week werkzaam als specialist in het WIJ-team. Deze consulent helpt mensen in de wijk bij het voorbereiden van de aanvraag voor schuldhulpverlening. Indien nodig gaan de medewerkers van de GKB mee op huisbezoek, adviseren ze over de inzet van vrijwilligers en fungeren ze als vraagbaak in de wijk. Sinds april is er in alle WIJ-teams een medewerker Inkomen een paar dagen in de week werkzaam als specialist. In alle WIJ-teams kunnen mensen nu terecht om bijzondere bijstand aan te vragen en bereiden we samen met hen de aanvraag voor levensonderhoud voor. Daarnaast kunnen mensen terecht op het financieel spreekuur. Indien nodig gaat de medewerker Inkomen mee op huisbezoek.

We willen meer keuzevrijheid, eigen regie en maatwerk voor bijstandsgerechtigden. Met vertrouwen en een positieve benadering van bijstandsgerechtigden kunnen we mensen beter ondersteunen richting werk, participatie of een verbeterd welzijn. In 2016 hebben we onze visie op inkomensdienstverlening 'Een vertrouwd gezicht' vastgesteld waarmee we aansluiten bij deze uitgangspunten. In 2016 hebben we met succes gelobbyd bij het Rijk voor experimenteerruimte binnen de bijstand. We willen kijken of we mensen sneller richting werk, meedoen of een verbeterd welzijn kunnen helpen als ze meer eigen regie en maatwerk krijgen. Onder voorbehoud van definitieve toestemming van het Rijk gaan we in 2017 van start met Bijstand op maat. We hebben de pilot Innovatie Schuldhulpverlening (Goede Gieren) en Parttime ondernemen voortgezet. Op het gebied van werk maken we sinds 2016 gebruik van Zelf aan het werk. Een innovatieve manier om vraag en aanbod te matchen. Daarnaast zijn we in 2016 gestart met het project Werk op Kop. Een wijziging in onze dienstverlening, die inhoudt dat we eerst met mensen praten over werk en daarna pas over de uitkering. Tenslotte hebben we in 2016 een tweetal coöperaties ondersteund (Mooie Boel 050 en Jasmijn Zorgt). Via deze coöperaties krijgen vrouwen de kans om hun talenten in te zetten en hun vaardigheden te ontwikkelen.