Jaarverslag 2016

Veiligheid

Groningen is een stad waarin mensen zich veilig voelen. Dat danken we aan inspanningen van verschillende partijen op het terrein van preventie, handhaving en zorg. In ons collegeprogramma leggen we de nadruk de komende jaren op de aanpak van woninginbraken, geweldsdelicten, georganiseerde criminaliteit en overlast en Jeugd en Veiligheid. Veiligheid is zeer verweven met andere beleidsterreinen. Naast Jeugd zijn dat onder andere Maatschappelijke Opvang, WMO, Beheer en Onderhoud en Gebiedsgericht werken. Dit betekent dat de aanpak van veiligheidsthema’s bij uitstek een zaak is van samenwerken, afstemmen en informatie uitwisselen. De gemeente verzorgt meestal de coördinatie en regie van deze samenwerking en afstemming.

Ook in 2016 hebben we gewerkt aan de vijf ambities die u in de Kadernota Veiligheid 2015-2018 heeft vastgesteld en die als basis zijn gebruikt voor de opzet van de begroting en de rekening. Deze ambities zijn:

We willen een stad zijn waarin:

  • Alle Stadjers zich veilig voelen in hun woon- en leefomgeving;
  • Zo min mogelijk geweld is; thuis en op straat;
  • Kinderen en jeugdigen veilig en verantwoord opgroeien;
  • We (zware) criminaliteit effectief bestrijden;
  • Mensen geen onacceptabele fysieke risico's lopen.

Relevante beleidsnota's

Belangrijke resultaten 2016

In vergelijking met voorgaande jaren ligt het aantal woninginbraken nog steeds op een laag niveau. Belangrijke succesfactor hierin is de goede samenwerking met de politie en de woningcorporaties. Het aantal geregistreerde geweldsincidenten in de binnenstad op basis van aangiften, vertoont sinds 2014 een dalende lijn. Uit een in 2016 door bureau Intraval gehouden onderzoek blijkt dat 17% van de bezoekers van het uitgaansgebied Poelestraat/Peperstraat aangeeft zich wel eens onveilig te voelen; in 2006 was dat nog 28%.  

2016 is het jaar geweest waarin we onze aanpak van radicalisering verder hebben vormgegeven. We hebben in samenwerking met het Openbaar Ministerie (OM), politie, WIJ-teams en woningcorporaties circa 600 professionals getraind in het herkennen van signalen die wijzen op radicalisering.
In onze aanpak van ondermijnende criminaliteit hebben we intensief samengewerkt met de Belastingdienst, de politie en het OM. Deze samenwerking heeft geleid tot de intrekking en weigering van gemeentelijke vergunningen en aanvragen om vergunningen bij de gemeente.