Jaarverslag 2016

Verloopoverzicht reserves en voorzieningen

RESERVES
omschrijving

Saldo 
           01-01-2016

Resultaat vorig jaar

Toevoeging

Onttrekking

Saldo
            31-12-2016

Algemene Egalisatiereserve

Algemene Egalisatiereserve (AER)

34.307

27.804

4.564

27.955

38.720

Extra beleid

2.294

1.341

1.949

1.686

Onderwijshuisvesting

2.347

23

245

2.125

Nieuwbouw VMBO

2.770

1.053

1.717

Vastgoed verkoopopbrengst ten behoeve van. bezittingen

697

697

0

Bijdrage MFA de Wijert

800

800

WGA

1.030

-30

1.000

Aandelen Essent NV

1.262

1.262

Martiniplaza BV

3.916

3.916

Regio Specifiek Pakket ZZL

16.500

16.500

0

Ten Boer

299

26

325

Frictiekosten bezuinigingen 11-14

201

45

156

Rente egalisatiereserve

1.750

1.750

Personeel in balans

147

436

436

147

Frictiekosten Reorganisatie

11.500

2.141

5.344

9.912

9.073

Flankerend beleid

4.258

-385

400

3.473

Kosten dualisme

27

27

Verkiezingen

217

53

488

100

658

Afvalstoffenheffing

0

0

Riolering

0

Afkoopsommen onderhoud graven

1.580

-105

36

36

1.475

Geluid reducerend asfalt

400

400

Kunstvoorraad CBK

1.647

1.647

Kunst op straat

784

-71

63

650

Bouwleges

663

663

WarmteStad

57

1

58

Bodemsanering

5.055

-18

434

125

5.346

Stimuleringsfonds Vhv

14.172

502

142

14.816

Groninger Monumentenfonds

932

932

BWS

155

2

157

Gemeentegaranties

150

150

Gresco

0

Forum garage

3.500

700

4.200

Grondbank

4.203

-6

42

4.239

Grondzaken

35.439

1.093

15.950

2.794

49.688

Parkeren

110

695

446

1.251

Wonen Boven Winkels

1.000

1.000

ISV

29.833

-1.832

310

5.709

22.602

Bovenwijkse infrastructuur grondexploitaties

21.600

1.941

1.113

14.400

10.254

Fonds Economische Ontwikkelingen

155

155

Minimabeleid (GKB)

0

Wachtgeld en Mobiliteit

42

42

RCF-Noord

33

-33

0

Esserberg 2014

45

3

42

Recreatiegebied Kardinge

464

127

22

569

Egalisatiereserve VSD

562

1.531

2.600

1.531

3.162

Egalisatiereserve Instellingen i.v.m. concernaccres

685

4.822

5.507

0

Exploitatierisico Forum

1.862

459

2.321

BSV Paddepoel

35

8

27

Totaal reserves

207.325

36.052

38.794

89.490

192.681

VOORZIENINGEN
omschrijving

Saldo
01-01-2016

Toevoeging

Onttrekking

 Vrijval 

Saldo
 31-12-2016

Groot onderhoud gebouwen Duinkerkenstraat

5.728

3.028

1.172

7.584

Onderhoud Muziekschool

152

58

10

200

Onderhoud vensterscholen

378

195

573

Onderhoud voormalig onderwijs gebouwen

220

220

Ambulancedienst

64

64

Verzekeringen

323

323

0

0

Vordering op CBL Vennootschap BV

222

144

78

0

Vordering op Verkoop Vennootschap BV

1.367

381

986

0

Reorganisatie

2.102

345

1.064

1.382

Pensioenen wethouders

3.247

1.345

55

4.537

Afvalstoffenheffing

4.358

444

4.802

Riolering groot onderhoud

552

549

212

889

Riolering vervangingsinvesteringen

2.034

1.426

1.500

1.960

Groot onderhoud Oosterpoort

320

196

217

299

Fonds sanering Beckerweg

541

85

456

Openbaar vervoer

675

675

0

Onderhoud museum

1.414

493

287

1.620

Onderhoud parkeergarages

630

146

484

Grote Steden Beleid III

188

51

137

Personeel

18

18

0

Thermiek BV

19

19

0

Voorziening risico BTW

358

358

Legaat Andrea Elkenbracht

214

2

216

Pensioen voormalig medewerkers O2G2

161

56

105

0

Exploitatie Euvelgunnerweg 17

0

351

351

0

0

Totaal

25.622

8.430

6.341

1.579

26.133