Jaarverslag 2016

Integraal gebiedsgericht werken

Het gebiedsgericht werken is één van de pijlers in het coalitieakkoord ‘Voor de verandering’. Met het gebiedsgericht werken dragen we actief bij aan de opgaven en ontwikkeling van de Stad. Dit doen we dichtbij én met bewoners, ondernemers, instellingen en andere partners in buurt of wijk.

Gebiedsgericht werken betekent dat we niet overal hetzelfde doen. De cijfers en karakteristieken van het gebied en de daar aanwezige structuren, initiatieven en activiteiten vormen telkens het vertrekpunt. Elk gebied (stadsdeel, wijk en buurt) is immers anders. In sommige wijken gaat veel vanzelf en zorgen bewonersinitiatieven voor een positieve ontwikkeling van de wijk. In andere wijken is meer aandacht nodig en nemen we een actievere rol. Dit sluit nauw aan bij de nieuwe impulsen die we willen geven aan de wijkvernieuwing, samen met de corporaties en andere partijen in de wijk. Onder de titel 'prioritaire wijken' hebben we met de woningbouwcorporaties afgesproken om te komen tot een gelijktijdige, gezamenlijke inzet op verbetering van de woningvoorraad en de woonomgeving. We starten daartoe met een gezamenlijke aanpak voor Beijum, Indische Buurt/De Hoogte, De Wijert-Noord en Selwerd, met de bedoeling om deze impulsen later te verbreden naar andere wijken met een hoog corporatief bezit.

Wat betreft het doelbereik kunnen we goede voortgang melden. In de binnenstad hebben we het uitgangsgeweld en de drugsoverlast terug kunnen dringen en onveilige plekken aangepakt, waarmee is bijgedragen aan ons doel voor een prettiger verblijfsklimaat voor bezoekers en bewoners. We verwachten in dit verband en ter onderstreping van de binnenstad als economische en culturele motor ook veel effect door de uitvoering van de dit jaar vastgestelde visies 'Bestemming Binnenstad' en de 'Toekomstvisie A-Kwartier'.

In Oude Wijken hebben we samen met de WIJ-organisatie extra aandacht besteed aan de opvoed- en armoedeproblematiek en onder andere het uitvoeringsprogramma 'Oosterpark in Verbinding' opgesteld. Het project WIJS komt steeds meer tot wasdom; in 2016 zien we een groeiend aantal studenten actief in de wijken. Met de 'Coöperatieve Wijkraad' zijn we een experiment gestart als nieuwe vorm van lokale democratie.

Binnen Zuid komt ons streven naar een meer leefbare Rivieren- en Herewegbuurt tot uiting in de doorontwikkeling en de groeiende activiteiten van Multifunctioneel Centrum De Stroming. Ter verbetering van de leefbaarheid in Helpman/De Wijert zijn plannen voor herinrichting van het Coenderspark en herstructurering van de openbare ruimte rond de winkelstrip Van Lenneplaan uitgewerkt, mede als uitvloeisel van het gesloten Convenant Buurtsamenwerking De Wijert/Helpman met het Terracollege. Kleinere initiatieven krijgen plek in de Innovatiewerkplaats aan de Van Schendellaan. Binnen het initiatief Ondernemend Zuid gaan maatschappelijke instellingen de verbinding aan met ondernemers en ontwikkelen daarmee zinvolle dagbestedingsplekken voor hun cliënten.

In Stadsdeel Oost hebben we vanwege het groene karakter extra aandacht voor de kwaliteit van de leefomgeving en de groenparticipatie. Ook zorgen we voor een aanpak van de sociale problematiek, met een nauwe betrokkenheid van de bewoners zelf. De actieve nieuwe bewegingen De Sociale Long in Beijum en Golvend Lewenborg spelen een belangrijke rol in de betreffende activiteiten op fysiek en sociaal vlak. Speciale Jongerencoaches hebben bijgedragen aan positief opgroeien en overlastpreventie.

Het lukt ons stadsbreed en in Stadsdeel West in het bijzonder steeds beter om verantwoordelijkheden over te dragen aan bewoners. We zijn daartoe gestart met een experiment met een nieuwe manier van prioriteren via een zgn. wijkbegroting. Op het vlak van zelfbeheer zijn veelbelovende projecten gestart. Het Wijkbedrijf Selwerd maakt een goede ontwikkeling door, daarbij gebruikmakend van hun 'right to challenge'. Parallel aan het uitgevoerde plan Suikerbuurt hebben we een buurtinrichtingsplan met bewoners opgesteld.


Gemeente Groningen, indeling in vijf gebieden, inclusief de grenscorrectie Meerstad per 01-01-2017

Ontwikkelingen

Positionering Integraal Gebiedsgericht Werken
Het gebiedsgerichte werken raakt vanwege het integrale karakter rechtstreeks aan de doelen en activiteiten uit de stedelijke programma’s. Binnen de stedelijke programma’s leggen we vanuit sectorale invalshoek de basis voor het niveau dat we als stad willen waarborgen of de verantwoordelijkheid dragen. We zijn gestart om vanuit deze basis binnen de programma’s extra ruimte te creëren voor een meer situatie-specifieke invulling of gebiedsgerichte prioritering.

Wijkwethouders, gebiedsteams en WIJ-teams
In 2015 zijn we gestart met wijkwethouders, gebiedsteams en WIJ-teams. Elke wethouder heeft naast zijn eigen reguliere portefeuilles de verantwoordelijkheid gekregen over het gebiedsgericht werken in zijn gebied. De wijkwethouders sturen en bewaken de nieuwe werkwijze en zijn aanspreekbaar voor bewoners. Een integraal samengesteld gebiedsteam adviseert en ondersteunt de wijkwethouder en draagt zorg voor afstemming en samenwerking met de onderdelen van de gemeentelijke organisatie. Via de gebiedsteams worden ideeën en initiatieven vanuit de wijk samengebracht met de opgaven van de gemeente.

WIJ Groningen organiseert een gebiedsgerichte sociale infrastructuur en ondersteuningspraktijk, die zorg en ondersteuning aan inwoners biedt. Deze zorg en ondersteuning sluit aan op de eigen mogelijkheden van inwoners en hun directe omgeving. De nadruk ligt op het voorkomen of verminderen van sociale problemen, het vergroten van de eigen regie en meedoen aan de Groninger samenleving.

Geld

Integraal gebiedsgericht
(bedragen x 1.000 euro)

Begroting
2016

Realisatie
2016

Resultaat/ reserve

Totaal Algemeen

2.478

2.748

-270

Totaal Centrum

999

883

116

Totaal Oude Wijken

1.080

736

344

Totaal Zuid

850

546

304

Totaal Oost

1.690

1.581

109

Totaal West

1.020

903

117

Totaal

8.117

7.397

720

NB. In totaal bestaat de realisatie begroting 2016 voor 1,341 miljoen aan toevoegingen aan de reserves. Deze middelen zijn beschikbaar voor 2017.