Jaarverslag 2016

Welzijn, gezondheid, zorg en vernieuwing sociaal domein

'Actief aan de samenleving meedoen' gaat in dit programma vooral over het gewone dagelijkse leven, na en naast het werk. Dat leven wordt plezieriger als buurtgenoten elkaar kennen en bereid zijn wat voor elkaar te doen. Dat waarderen we - want er gebeurt al heel veel - en bevorderen we. Er zijn ook mensen die in onze samenleving de weg (nog) niet goed weten te vinden, of op een andere manier belemmeringen ondervinden. Stadjers met een lichamelijke of psychische beperking ondersteunen we zo nodig en op maat in overleg met en aansluitend bij maatschappelijke steunsystemen. Ook het gemeentelijke gezondheidsbeleid maakt deel uit van dit programma.  

Doelstellingen
We willen dat Groningen een stad is:

  • Waar iedereen zich prettig en geborgen voelt en zo lang mogelijk actief aan de samenleving kan blijven meedoen. Ook als ouderdom, beperkingen of ziekte dat lastiger maken;
  • Waar mensen zo lang mogelijk gezond blijven en waar dat nodig is kunnen rekenen op adequate (aanvullende) zorg en ondersteuning;
  • Waar niemand vanwege herkomst, geaardheid of welke reden dan ook wordt buitengesloten;
  • Waar jongeren veilig en gezond opgroeien;
  • Waar we de vernieuwingen in het sociaal domein in samenwerking met maatschappelijke partners vlot tot stand brengen zonder dat er mensen buiten de boot vallen.

Relevante beleidsnota's

Belangrijke resultaten 2016

Vanuit het sociaal domein wordt geconstateerd dat een groeiend aantal initiatieven op de terreinen leefbaarheid en sociale samenhang ontstaan in onze wijken, door de wijken zelf geïnitieerd. Een ontwikkeling die goed past in de huidige tijdgeest en waarin de gemeente een zo goed mogelijke, op de wijk of situatie toegespitste, functie wil vervullen. Aan deze ontwikkelingen wordt vanuit het gemeentelijk sociaal domein proactief gewerkt.

De gemeentelijke dienstverlening in het kader van de Wmo en de Jeugdwet sluiten sterk op deze ontwikkelingen aan. In 2016 zijn in dat kader belangrijke stappen gezet. Hierbij valt te denken aan stappen in de richting van een vernieuwende aanpak voor beschermd wonen, een verdiepende inhoudelijke en organisatorische doorontwikkeling van de WIJ-teams en belangrijke vernieuwende stappen in de jeugdhulp. Dit betreffen allemaal stappen in langjarige processen.

De reguliere ondersteuning, in de vorm van individuele voorzieningen Wmo (zoals vervoer- en woonvoorzieningen), dagbesteding en jeugdhulp heeft volop plaatsgevonden op basis van de wettelijke verantwoordelijkheden die de gemeente in dat kader heeft. We constateren in 2016 een stijging van het aantal inwoners dat een beroep doet op individuele voorzieningen (inclusief jeugd) alsook een stijging van het aantal verstrekte individuele voorzieningen.

Met betrekking tot de aanpak van kindermishandeling is onder meer breed ingezet op verdere implementatie van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de verplichte kindcheck, deskundigheidsbevordering in de WIJ-teams en het verbeteren van de samenwerking tussen de zorg- en veiligheidsketen.

Op het domein van integratie en emancipatie zien wij tot slot dat in 2016 sterkere verbindingen tot stand zijn gekomen tussen de belangrijke spelers op het gebied van diversiteit. Ook is de taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders nagenoeg bereikt. Op de grotere stroom aan vluchtelingen hebben wij onder andere geanticipeerd door een noodopvanglocatie van het COA in gebruik te nemen, waar 550 mensen verbleven in afwachting van de start van hun asielprocedure. In oktober 2016 is deze noodopvanglocatie beëindigd.
Ook in 2016 boden we als centrumgemeente sobere bed bad brood-opvang voor dakloze vreemdelingen.