Jaarverslag 2016

Sisa-bijlage

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2016 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2017

( bedragen in euro's)

OCW

D1

Regionale meld- en coördinatiecentra voortijdig schoolverlaten

Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig

 schoolverlaten

Gemeenten

Besteding (jaar T)

Opgebouwde reserve ultimo
 (jaar T-1)

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer:
D1 / 01

Indicatornummer:
D1 / 02

 516.604

 304.695

OCW

D1A

Regionale maatregelen voortijdig schoolverlaten 2016 - 2021

Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig
 schoolverlaten

Contact gemeenten

Besteding (jaar T)

Besteding aan contactschool (jaar T)

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer:
D1A / 01

Indicatornummer:
D1A / 02

Indicatornummer:
D1A / 03

 44.426

 0

 0

OCW

D9

Onderwijsachterstandenbeleid
 2011-2017 (OAB)
Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijke onderwijs-achterstandenbeleid 2011-2017


Gemeenten

Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen
 aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166,
 eerste lid WPO) 

Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de
Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) 

Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspee-lzalen (conform artikel
167 WPO)  

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Deze indicator is
 bedoeld voor de
 tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van
de verantwoor-dings informatie

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer:
D9 / 01

Indicatornummer: D9 / 02

Indicatornummer:
D9 / 03

Indicatornummer:
D9 / 04

€ 1.984.293

€ 214.000

€ 0

€ 48.675

Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast deverantwoordings informatie voor die gemeente invullen

Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijs achterstanden beleid 

Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordings
informatie voor die
 gemeente invullen

Van andere gemeenten in (jaar T) overgeboekte Middelen (baten)  uit de specifieke uitkering onderwijs
achterstanden
beleid 

Bedrag

Bedrag

Aard controle n.v.t

Aard controle R

Aard controle n.v.t

Aard controle R

Indicatornummer
: D9 / 05

Indicatornummer

D9 / 06

Indicatornummer:
D9 / 07

Indicatornummer: D9 / 08

OCW

D10

(Volwassenen) Onderwijs 2015-2017

Participatiewet

Contactgemeenten

Verstrekte uitkering (jaar T)

Besteding (jaar T) van educatie bij roc's

Besteding (jaar T) van educatie bij andere aanbieders dan roc's

Besteding (jaar T) van educatie totaal (automatisch)

Ten minste 50%
besteed aan roc’s ja/nee (automatisch)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t

Indicatornummer
D10 / 01

Indicatornummer: D10 / 02

Indicatornummer: D10 / 03

Indicatornummer: D10 / 04

Indicatornummer: D10 / 05

 2.504.905

 2.441863

  0

 2.441.863

ja 

Reservering besteding van educatie in jaar T voor volgend kalenderjaar (jaar T+1 )

Onttrekking besteding van educatie in jaar T van volgend kalenderjaar (jaar T+1 )

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer:
 D10 / 06

Indicatornummer:
D10 / 07

  164.554

  0

I&M

E3

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai
Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Hieronder per regel één beschikkings-nummer en in de kolommen ernaast de verantwoordings informatie

Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen 

Overige bestedingen (jaar T) 

Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt

Correctie over besteding (jaar T-1)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer:
E3 / 01

Indicatornummer
: E3 / 02

Indicatornummer:
 E3 / 03

Indicatornummer:
E3 / 04

Indicatornummer
: E3 /  05

1

576.252.00

 111.100

 3.119

 0

0

2

576.257.ag

 0

 0

 0

 0

3

576.279.01

 0

 0

 0

 0

4

111.381.ag

 0

 0

 0

 0

5

576.253.01

 0

 0

 0

 15.900

6

576.279.03

 0

 0

 0

 0

7

576.280.01

 9.240

 31.081

 0

 0

8

457.103.03

 0

 0

0

 0

9

2015.018.03

 0

 0

 0

 0

10

457.104.03

 0

 0

 0

 0

11

576.278.01

 0

 0

 0

 0

12

2015.030.01

 0

€0

 0

 0

13

2016.057.00

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Kopie beschikkingsnummer

Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen

Cumulatieve bestedingen ten
 laste vanrijks-middelen tot en met (jaar T)
Deze indicator is
bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordings-informatie

Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)
Deze indicator is
 bedoeld voor de
tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordings-
informatie

Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van deverantwoor-dingsformatie

Eindverantwoording Ja/Nee 

Aard controle n.v.t.

Aard controle R     

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer:
 E3 / 06

Indicatornummer:
E3 / 07

Indicatornummer:
 E3 / 08

Indicatornummer:
E3 / 09

Indicatornummer:
E3 / 10

Indicatornummer:
E3 / 11

1

576.252.00

 0

 111.100

 3.119

 0

Ja

2

576.257.ag

0

 0

 0

 0

Nee

3

576.279.01

0

 0

 0

 0

Nee

4

111.381.ag

 0

 0

 0

 0

Nee

5

576.253.01

 0

 15.900

 75.554

 0

Ja

6

576.279.03

 0

0

 0

 0

Nee

7

576.280.01

 0

 9.240

 31.081

 0

Ja

8

457.103.03

 0

 0

 0

 0

Nee

9

2015.018.03

 0

 0

 0

 0

Nee

10

457.104.03

 0

 0

 0

 0

Nee

11

576.278.01

 0

 0

 0

 0

Nee

12

2015.030.01

 0

 0

 0

 0

Nee

13

2016.057.00

 0

 0

 0

 0

Nee

I&M

E27B

Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden
Provinciale beschikking en/of verordening

Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen

Hieronder per regel één beschikkingsnummer
 en in de kolommen ernaast de verantwoordings-informatie

Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen

Overige bestedingen(jaar T)

Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde bestedingen ten
laste van provinciale middelen
Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen

betreft, mag het
alleen gaan over
nog niet eerder verantwoorde bestedingen

Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde overige bestedingen
Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen

betreft, mag het
alleen gaan over
nog niet eerder verantwoorde bestedingen

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer
: E27B / 01

Indicatornummer
: E27B / 02

Indicatornummer

r: E27B / 03

Indicatornummer
: E27B / 04

Indicatornummer
: E27B / 05

1

2007-03126/9

 122.513

 1.051.966

2

2011-18235 / zk. nr. 320318

 124.473

 124.473

3

2015-05593 / zk. nr. 558536

 244.178

 244.178

4

2011-35906 / zk. nr. 341045

 79.372

 292.708

5

2013-37006 / zk. Nr. 469756

 336.914

 2.000.000

6

2013-51279 / zk. Nr. 491156

 568.785

 2.208.278

7

2008-15269 / zk. nr. 90634

 112.600

 137.400

Kopie
beschikkingsnummer

Cumulatieve
besteding ten laste van provinciale middelen
tot en met (jaar T)
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordings-informatie

Cumulatieve
 overige bestedingen tot en met (jaar T)
Deze indicator is
bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordings
informatie

Toelichting

Eindverantwoording Ja/Nee
Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het project is
afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden

 Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer:
E27B / 06

Indicatornummer:
E27B / 07

Indicatornummer: E27B / 08

Indicatornummer:
E27B / 09

Indicatornummer:
E27B / 10

1

2007-03126/9

 454.000

 1.913.226

Ja

2

2011-18235 / zk. nr.320318

 381.513

 552.799

Ja

3

2015-05593 / zk. nr. 58536

 381.513

 402.231

Ja

4

2011-35906 / zk. nr.341045

 100.000

 1.064.261

Ja

5

2013-37006 / zk. nr.469756

 454.608

 2.117.694

Ja

6

2013-51279 / zk. nr. 91156

 568.785

 2.208.278

Ja

7

2008-15269 / zk. nr. 0634

 1.714.477

 2.145.789

Nee

SZW

G2

Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_
gemeentedeel 2016

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op

 grond van de Wgr.

Besteding (jaar T) Algemene bijstand

Gemeente I.1 Participatiewet
(PW)

Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)

GemeenteI.1  Participatiewet (PW)

Besteding (jaar T
) IOAW

Gemeente I.2 Wet Inkomensvoor-ziening oudere en gedeeltelijk arbeidson-geschikte werkloze werknemers (IOAW)

Baten (jaar T) IOAW
 (exclusief Rijk)

Gemeente I.2 Wet Inkomensvoor-ziening oudere en gedeeltelijk arbeidson-geschikte werkloze werknemers (IOAW)

Besteding (jaar T) IOAZ

Gemeente I.3 Wet Inkomens
voorziening oudere en gedeeltelijk arbeidson-geschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)

GemeenteI.3 Wet Inkomens
voorziening oudere en gedeeltelijk arbeidson-geschikte gewezen zelfstandigen IOAZ)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer
: G2 / 01

Indicatornummer:
G2 / 02

Indicatornummer:
G2 / 03

Indicatornummer:
G2 / 04

Indicatornummer:
G2 / 05

Indicatornummer:
G2 / 06

 148.373.942

 2.909.756

 5.338.656

 41.057

 424.763

 527

Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

GemeenteI.4 Besluit
bijstandverlening zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) 

Baten (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bb
 2004) 

Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)

Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art.10d Participatiewet

Gemeente I.7 Participatiewet
(PW) 

Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art.10d Participatiewet (excl. Rijk)

GemeenteI.7 Participatiewet
(PW)

Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer:
G2 / 07

Indicatornummer:
G2 / 08

Indicatornummer:
G2 / 09

Indicatornummer:
G2 / 10

Indicatornummer:
G2 / 11

Indicatornummer:
G2 / 12

 4.338.191

 242.458

 29.249

€ 289.866

 0

Ja

SZW

G3

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2016

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) Kapitaalverstrekking (exclusief Bob)

Baten (jaar T) levens-onderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Baten (jaar T) Kapitaal-verstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob) 

Besteding (jaar T) Bob

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer:
G3 / 01

Indicatornummer:
G3 / 02

Indicatornummer:
G3 / 03

Indicatornummer:
G3 / 04

Indicatornummer:
G3 / 05

Indicatornummer:
G3 / 06

 1.957.966

467.409

163.592

 423.547

 207.783

 8.353

Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer:
G3 / 07

Indicatornummer:
G3 / 08

Indicatornummer:
G3 / 09

 40.947

 3.113

Ja

VWS

H1

Ministeriële regeling heroïnebehandeling

Gemeenten

Besteding (jaar T)

Aard controle R

Indicatornummer:
 H1 / 01

€ 790.610

GRO

GRO2C

Verkeer en vervoer

Hieronder per regel één beschikkingsnummer
 en in de kolommen ernaast de verantwoordings-informatie

Welke regeling betreft het

Totale besteding in jaar T

Correctie t.o.v. jaar T-1 van Verantwoorde totale besteding

Cumulatieve totale besteding
tot en met jaar T

Toelichting

SiSa tussen medeoverheden - provinciale middelen Groningen

De besteding in jaarT ten laste van zowel provinciale middelen als overige middelen

Tussentijds afstemmen van juistheid en volledigheid van de verantwoordings-informatie ten laste van zowel provinciale als overige middelen

Tussentijds afstemmen van juistheid en volledigheid van de verantwoordings-informatie ten laste van zowel provinciale als overige middelen

Hier eventueel opmerkingen of
Toelichtingen.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: GRO2C / 01

Indicatornummer: GRO2C / 02

Indicatornummer: GRO2C / 03

Indicatornummer: GRO2C / 04

Indicatornummer: GRO2C / 05

Indicatornummer: GRO2C / 06

1

2016-16449 zk. nr. 623832

2.1 Verkeer, wegen en water

 763.026

 763.026

Kopie beschikkingsnummer

De besteding in jaar T ten laste van alleen provinciale middelen

Correctie t.o.v. jaar T-1 van besteding ten laste van alleen provinciale middelen

Cumulatieve besteding tot en met jaar T ten laste van alleen provinciale middelen

Eindverantwoording Ja/Nee

Alleen de besteding in jaar T ten laste van alleen provinciale middelen

Als de correctie een vermeerdering is
, gaat het om nog niet verantwoorde besteding ten laste van alleen provinciale middelen

Tussentijds afstemmen van juistheid en volledigheid van de verantwoordings-informatie ten laste van alleen provinciale middelen

Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit, dat hiervoor alle besteding is afgerond en u er de komende jaren geen besteding meer voor wilt verantwoorden

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer:
GRO2C / 07

Indicatornummer:
GRO2C / 08

Indicatornummer:
GRO2C / 09

Indicatornummer:
GRO2C /10

Indicatornummer: G
RO2C/ 11

1

2016-16449 zk.
 nr. 623832

 381.513

 381.513

Ja