Jaarverslag 2016

8.2.1 Kwaliteit

Groningen groeit de komende jaren vooral door aanwas van jongeren en (internationale) studenten. We willen kwalitatief goede huisvesting voor deze doelgroep. Hierdoor blijven we een aantrekkelijke stad voor jongeren en studenten en versterken we de concurrentiepositie van de onderwijsinstellingen.

Uit ons eigen woonwensenonderzoek blijkt dat 58% van de jongeren een verhuiswens heeft. Veelal willen ze verhuizen naar een grotere wooneenheid met eigen voorzieningen. We willen in deze behoefte voorzien door kwalitatief hoogwaardige nieuwbouw toe te voegen op de locaties waar wij dat het meest passend vinden.

Naast kwalitatieve nieuwbouw streven we naar kwaliteitsverbetering in de bestaande voorraad. Met ons beleid voor kamerverhuur willen we de toevoeging van meer kamers afremmen, vooral op de plekken die qua leefbaarheid al onder druk staan. Ook stimuleren we kamerverhuurders om bestaande kamers om te zetten naar grotere appartementen of om grotere appartementen toe te voegen. Daarnaast zetten we voorlopig de subsidieregeling voor geluid reducerende maatregelen voort.

We realiseren als gemeente zelf geen wooneenheden. We gaan daarom vooral inzetten op het stimuleren en mogelijk maken van projecten. Dit doen we door het verstrekken van projectfinanciering, het oprichten van een investeringsfonds en het verleiden van beleggers om in Groningen te investeren.

We willen:

  • Nieuwbouw van eenheden voor jongerenhuisvesting versnellen;
  • Kwaliteit van de bestaande woningvoorraad verbeteren.

Prestatie indicatoren

Om onze doelstellingen te bereiken zouden we inzetten op de volgende activiteiten:

  • Verstrekken van projectfinancieringen om jongerenhuisvestingsprojecten mogelijk te maken;
  • Vergroten van financieringsmogelijkheden van projecten door oprichten van een investeringsfonds;
  • Investeerders en beleggers actief benaderen met bidbook;
  • Voortzetten subsidieregeling geluid-reducerende maatregelen;
  • Plan van aanpak opstellen voor verbetering van de kwaliteit op de particuliere kamerverhuurmarkt.

Wat wilden we bereiken in 2016?

In 2016 wilden we bereiken dat zoveel mogelijk projecten voor jongerenhuisvesting waarop in de woonvisie de focus hebben gelegd werden gerealiseerd. Voor het verbeteren van de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad voor jongeren wilden we een Plan van Aanpak opstellen.

Wat hebben we hiervoor gedaan in 2016?

In 2016 hadden we beoogd om circa 677 jongereneenheden op te leveren. In 2016 zijn er uiteindelijk ruim 1.000 nieuwe eenheden opgeleverd. De markt heeft deze eenheden gerealiseerd zonder projectfinancieringen van de gemeente. Hieruit blijkt dat de economische crisis voorbij is en de markt ook zonder financiering van de gemeente in staat is om deze projecten te realiseren. We faciliteren bij deze projecten vooral door het planologisch mogelijk maken van deze projecten.

In 2016 is een plan van aanpak voor de verbetering van de bestaande woningvoorraad opgesteld (Kamers in de Lift). Als onderdeel van dit plan van aanpak is per 1 juli 2016 het Meldpunt Ongewenst verhuurgedrag gelanceerd. In 2016 heeft dit meldpunt 11 meldingen opgeleverd van ongewenst verhuurgedrag. De meldingen worden gebruikt in ons onderzoek naar het nemen van maatregelen tegen verhuurders die regelmatig over de schreef gaan.

Door de groei van het aantal buitenlandse studenten bleek in 2016 dat er onvoldoende aanbod is om buitenlandse studenten in het begin van het studiejaar allemaal van een permanente woonruimte te voorzien. Ook bleek dat de informatieverstrekking aan buitenlandse studenten kan worden verbeterd. Wij zijn in 2016 samen met de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen begonnen met het ontwikkelen van een portaal om voor het studiejaar van 2017-2018 in ieder geval de informatieverstrekking te verbeteren. Het geven van betere informatie aan buitenlandse studenten was ook een punt uit het Plan van Aanpak. De overige punten worden in 2017 verder vormgegeven.

In 2016 hebben we de samenwerking met studentenorganisaties verbreed. We hebben de Groninger Studentenbond (GSb) ondersteund met een subsidie voor het maken van een Engelstalige versie van het Kamerboek en het vergroten van de oplage. Verder hebben we het Steunpunt Bemiddelingskosten met een subsidie ondersteund om daarmee het vragen van onterechte bemiddelingskosten tegen te gaan. Samen met het steunpunt zijn we in 2016 gestart met de voorbereidingen van een rechtszaak tegen kamer-bemiddelingsbureaus die zichzelf failliet hebben laten verklaren om onder mogelijke claims uit te komen.

Conclusie

In september 2016 vierden we de oplevering van de 3.500ste jongereneenheid. Aan het eind van 2016 stond het aantal op te leveren jongereneenheden op circa 4.000 stuks. Voor de komende jaren zitten ook nog verscheidene plannen in de pijplijn. Tot 2020 zetten we in op de toevoeging van nog circa 2.000 eenheden. Door de toevoeging van deze eenheden wordt er een flinke kwaliteitsslag in het aanbod gemaakt.

Door de samenwerking met studentenorganisaties als de GSb en het Steunpunt Bemiddelingskosten proberen we ongewenst verhuurgedrag tegen te gaan.